E Flyer 1A 750Pxthumb1

1000things​.org

lijn
/ Publicaties
1000things​.org is/​was a sub­jec­tive ency­clo­pe­dia of inspi­ra­tional ideas, things, peo­ple, and events.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….……
Dsc02061

Ste­fan Ruiten­beek: He moved out­ward from him­self into the world which con­tained him’

lijn
/ Tentoonstellingen
16 december 2012 – 10 maart 2013 Hoewel de werken van Ruiten­beek duidelijk een pornografisch karak­ter hebben, zijn het allereerst grensverken­nin­gen in de ware zin van het woord. Niet als intel­lectuele oefen­ing, maar als beleve­nis, met de inten­siteit van een ervar­ing. Want bij de over­schri­jd­ing van regels, bij overtred­ing van een ver­bod ver­li­est de mens zichzelf. Cura­toren: Gijs Ass­mann en Hanne Hagenaars.
Img 2006

Back­yard

lijn
/ Tentoonstellingen
20 juni — 9 september 2009 In 2009 gaat het ten­toon­stelling­spro­gram­ma ron­dom volk­skun­st en volks­cul­tu­ur van start: heden­daagse kun­ste­naars gebruiken de authen­ticiteit van oude rit­ue­len en tech­nieken om te lat­en zien dat volks­cul­tu­ur niet meer aan land en plaats gebon­den is. Hun kun­st getu­igt van reizen, wonen en werken in het buiten­land met als gevolg dat cul­turen geplakt, geknipt, gemixt en gesam­peld wor­den. Gren­zen wor­den zo opge­heven in plaats van bekrachtigd.