De Garage, Rotterdam
12 mei — 16 juli 2017
Ana Navas, Carpet (after Henry Moore)

Ned­erigheid is niet het­zelfde als gebrek aan zelfvertrouwen. De ned­erige mens kent zichzelf en staat open voor nieuwe inzicht­en. En hij is niet bang om af te gaan.’ — Ellen de Bru­in in NRC Handelsblad

Jay Tan, Air Asia 2015 en Vika Mitrichenko, The Trophy Cups, 2013

Som­mige helden zijn beroemd gewor­den door hun ned­erige houd­ing, zoals Gand­hi, moed­er Tere­sa, maar ook Jezus. Toch is een bij­zon­der ken­merk van ned­erigheid dat het geen aange­boren eigen­schap is. Iedereen kan het leren. In een tijd­perk van social media en zelf­pro­motie wor­den we echter aange­moedigd om onze hoog­moedi­ge eigen­schap­pen te etaleren. Om verder te komen in het lev­en en om car­rière te mak­en.
Heeft een beschei­den houd­ing tegen­wo­ordig nog wel zin, of gooi je daarmee je eigen glazen in?

Sara Sejin Chang (Sara van der Heide), Claim to Universality. Colour Theory Exercise 1-20

In de beeldende kun­st wor­den beschei­den’ werken vaak gewaardeerd. Een mono­chroom schilder­ij leert je naar nuances kijken en ned­erige mate­ri­alen veran­deren je per­spec­tief. De kun­ste­naar kan daar­bij ook wor­den beschouwd als verteller in plaats van het grote genie of de ziener van de toekomst.

Wat betekent een boetek­leed, een kunst­werk van een anon­ieme mak­er, of een klein werk van een­voudi­ge mate­ri­alen in deze tijd? De groep­sten­toon­stelling Hum­ble onder­zoekt de waarde van ned­erigheid en beschei­den­heid in haar beteke­nis en vorm.

Een ten­toon­stelling zon­der groot ego.

Cura­toren: Hes­ke ten Cate en Hanne Hagenaars

Eva Spierenburg, De stukjes niets en het alles, 2016

Deel­ne­mende kun­ste­naars: Florin Mitroi, Marc Mul­ders, Eve­lyn Taocheng Wang, Har­ry Haars­ma, Eva Spieren­burg, Jay Tan, Hans Aars­man, Saya­ka Abe, Vika Mitrichenko, Sara van der Hei­de, Ana Navas, Kim van Erven 

Marc Mulders, Humble, 2017
overzicht
Sayaka Abe, A tent Village, Private into Public, 2014
Evelyn Taocheng Wang, A Hongkong-Dutch Client Licking My Arm during the Massage Treatment, 2015