2017

Niets is geen bedrog’, zegt de Idioot van Dos­to­jevs­ki. Was er maar meer bedrog’ lijkt Sand­berg directeur Jur­gen Bey te verzucht­en: hij wil tot een betere wereld komen door een andere draai aan de werke­lijkheid te geven met de kun­st als accel­er­a­tor of vlieg­wiel. In de slappe klokken en bomen met ogen van Sal­vador Dali bal­anceren herken­ning en vervreemd­ing in een begri­jpelijke mix op het doek. Een ideaal instap­punt voor begin­ners in een andere realiteit. In winkel­cen­trum Hoog Cathar­i­jne in Utrecht stapt een man in een zwart pak en een strop­das uit een menigte naar voren en danst met zijn armen wijd vele malen in het rond. Hij geeft de man of vrouw met een bood­schap­pen­tas vol prei en wor­tels de kans om geïn­fecteerd te rak­en door de magie van deze soe­fi dans in een werk van kun­ste­naar Ger­maine Kruip. Daar zit de edu­catie’, zegt Bey, in de taal van wat je niet begri­jpt. Kun­st is bedoeld om het niet snap­pen’ te omarmen.’ 

Miss­chien kun­nen we ook de chaos omar­men als stilte. De stilte — daar waar geen gelu­id is- is een vreemd gegeven en toch zien we dat als rust­gevend. In de jaren 70 organ­iseer­den radiomak­ers Stilte op de radio. Er brak paniek uit bij de luis­ter­aars, wat was er aan de hand? Een stilte op de radio is nog alti­jd een gelu­id van 24 deci­bel, de min­i­mum norm. Ver­vol­gens besprak­en beschaafde stem­men of de radio weer gelu­iden moest gaan uitzen­den. De vri­jheid om zulke exper­i­menten te doen is echter verdwenen.

Germaine Kruip, The Derwisj

Bey’s favori­ete film The idiots van Lars von Tri­er haalt ook die sluier tussen ver­schil­lende realiteit­en weg. Het idee voor de film lag in de the­o­rie van Rudolf Stein­er die mensen met een Down syn­d­room zag als enge­len, als een gift voor de men­sheid. In de film gaat een groep vol­wasse­nen de straat op om te spe­len dat ze geestelijk gehand­i­capt zijn en ze draaien de duim­schroef van het nor­male flink aan. De reac­tie van de omstanders laat niets van de enge­lengedachte over en hun onge­mak en irri­tatie komt onge­ge­neerd naar boven. Tij­dens een bezoek aan de Rock­wool steen­wol fab­riek mag een van de idioten’ de blauwe knop, waarmee de pro­duc­tie wordt stil gelegd, een moment indrukken, en voor even is hij de kon­ing van de iso­latie.
Het zoeken naar de inner­lijke idioot’ is de tegen­zet voor het doorsnee normerende bestaan. Om de wereld vooruit te helpen is het noodza­ke­lijk om buiten de realiteit tre­den, vision­air te denken, ondenkbare gedacht­en te denken. Dat is het gebied van de kun­st.
Ieder mens ziet voort­durend dat wat hij al kent, als een soort alledaagse blind­heid. Realiteit? Het aan­tal werke­lijkhe­den is onva­t­baar. De pla­neet Mars bez­it maar een tiende van onze realiteit. Autis­ten, blinde per­so­n­en of doven ken­nen een deel van onze werke­lijkheid maar in hun lev­en is ook veel van onze werke­lijkheid eruit gehaald. Bij­na ieder mens ziet zijn eigen kleine kring voor het ware’ aan maar het is niet meer dan een mening. Een over­tuig­ing. Zodra je dat huis ver­laat en je in de pub­lieke ruimte begeeft ope­nen zich andere nor­men en mogelijkhe­den. De buiten­wereld geeft je de kans om je eigen beperk­te per­spec­tief te verbreden.

Lars von Trier, The Idiots

Daar zie ik de grote kracht van kun­st’, zegt Bey, om het onbek­ende in je wakker te mak­en, de rek op te zoeken tussen die paar din­gen die je wel begri­jpt.’ Dat Oba­ma de eerste zwarte pres­i­dent van Ameri­ka kon wor­den was mogelijk door­dat de werke­lijkheid was klaargestoomd door TV en film, daar waren al zwarte lei­ders te zien, vooruit­lopend op de werke­lijkheid. Met ver­beeld­ingskracht draaien we aan de knop­pen van de toekomst. Voor mij is schoonheid die ver­beeld­ingskracht, zegt Bey.

Als we ons gedrag willen veran­deren hebben we geen tech­nocratis­che oplossin­gen nodig maar mensen die weer aardig tegen elka­ar gaan doen’, zegt Bey aan het eind van ons gesprek. En daarmee schuift De idioot van Dos­to­jevs­ki weer in beeld die ook onder alle omstandighe­den in het goede van de mens bli­jft geloven.