Mister Motley
29 maart 2016

Iedere ocht­end is daar weer het won­der­lijke moment dat ik mijn ogen open­doe, terug van een verken­ning in een avon­tu­urlijke droom­ruimte, iedere ocht­end is het anders, soms ligt mijn lijf alweer in mijn eigen bed, en als ik met mijn tenen wiebel voel ik de stof van het lak­en schuren maar verder ben ik nog niet geland, in wezen ben ik nog in die andere wereld waar ik als een pro­peller een baan door een wolken heen schoot. Op andere ocht­en­den ben ik met mijn gedacht­en meteen geland maar wil mijn lijf nog niet gelijk mee, het weert zich tegen beweg­ing, het wil nog niet uit bed, het wil terug naar de nacht.

Mirthe Kluck, Hello Earthy People, 2014

Mirthe Kluck vraagt zich af wat de werke­lijkheid van deze wereld is, alsof ze met een ther­mome­ter het realiteits­ge­halte van de dag wil meten. Als ze op de fiets door een laan met bomen rijdt vraagt ze zich wel eens af: wat als ik hier nu niet fiets. Op zo’n moment probeert ze een gedachte uit, ze draait als het ware dag en nacht even om Zo besloot ze om voor haar schilder­i­jen ook een ander per­spec­tief te kiezen namelijk die van een buite­naardse figu­ur, een alien. Als ze hem zou vol­gen in zijn eerste ont­moet­ing met de aarde, waar zou hij gefasci­neerd door zijn? Twee mono­chrome blauwe schilder­i­jen lat­en de oceaan zien waar zijn blik op valt, het water doet hem denken aan de oneindi­ge ruimte waar hij net van­daan komt.
Het idee van een alien die naar onze pla­neet kijkt is niet nieuw. Tim Bur­ton maak­te de film Mars attacks’ waarin de bewon­ers op aarde goedgelovige sukkels zijn en spir­ituele mensen alleen het goede willen zien en er dus van uit gaan dat de mars­man­net­jes ons komen helpen om de aarde weer in orde te bren­gen. Niets van dit alles, de mars­man­net­jes gri­jpen als wilden om zich heen en mak­en van de aarde een omgeschep­te zand­bak.
Mirthe Kluck heeft een wijz­er ruimtewezen voor ogen. een soort alwe­tende figu­ur die aller­lei plan­eten heeft bezocht en daar­door veel heeft gezien en wijs is gewor­den. Zijn ogen glin­steren met hun vele facetten: daarom zijn de werken die Kluck maakt ook zo ver­schil­lend. Hel­lo earthy peo­ple’ is zijn eerste poging tot con­tact met ons.
Als een kos­mo­naut een bood­schap naar de aarde stu­urt, waar zou deze per­soon dan mee werken, vroeg Mirthe zich af. Geen gewoon tex­tiel maar een futur­is­tis­ch­er mate­ri­aal, zoals rub­ber plas­tic of vinyl. Ze kocht een meter rub­ber en hing het aan de muur maar het kwam al snel naar bene­den omdat het zo zwaar was. Ver­vol­gens spande ze een stuk­je om een klein frame, waar­bij de hoeken opbold­en en de achterkant vol niet­jes en spijk­ers kwam om het onwillige rub­ber op z’n plaats te houden. Het lap­je rub­ber was duur dus ze wilde goed nadenken over wat ze er op zou schilderen, en juist in dat vele nadenken liep ze juist. Uitein­delijk pak­te Kluck het pot­je groene verf dat stond al in haar ate­lier stond te wacht­en en maak­te schilder­ij in een snel moment, bin­nen twee uur. Eigen­lijk moet het pre­cies zo zijn, dacht ze tevre­den, zo lekker speels, gewoon lekker dit spul­let­je op het doek smeren.’ Zo leerde de alien haar een eerste les, over het loslat­en van het denken en er op te vertrouwen dat het gewoon goed is. Gewoon dur­ven doen.

Mirthe Kluck, Tweeluik water-space verhouding (2014) Oil on jeans

Haar schilder­ij is een samenkomst van mate­ri­alen, de let­ters zijn flu­o­rescerend groen en tin­te­len van beweg­ing. Mirthe Kluck zocht naar een equiv­a­lent voor de gelu­iden van een com­put­ergame. Het werk maakt stille gelu­iden, zou je kun­nen zeggen, omdat het vibreert op het oog. de dans op je oog. In het zoeken naar een esthetiek van de toekomst laat ze zich inspir­eren door films, Het groen waarmee ze de let­ters schilderen is metaal­lak, een vreemde fascinerende sub­stantie. En waarom alien­bloed’? Omdat in hor­ror­films vaak een bood­schap in bloed wordt achterge­lat­en, zo laat deze alien zien dat hij zijn bood­schap serieus neemt want hij heeft het immers met zijn eigen bloed geschreven.

Ik heb nog geen the­o­rie over de werke­lijkheid, ik ben nog meer de medi­a­tor, wat is waarheid dat weet ik niet al realiseer ik me dat de realiteit dik­wi­jls vertroe­beld is door con­ven­ties. De meth­ode om via de blik van een buite­naards wezen werk te mak­en is inter­es­sant omdat het me helpt om een op inven­tieve manier te werken en de con­ven­ties op te rekken.’ De alien helpt Kluck om haar fas­ci­natie over het bestaan het oneindi­ge van de kos­mos te kun­nen beschouwen.

I’m step­ping through the door

And I’m float­ing in the most of pecu­liar way

And the stars look very dif­fer­ent today

Het werk kent humor en een lichtvoetige kant die ze uitwerkt in mate­ri­alen als metaal­lakverf piep­schuim, spijk­er­stof of poly­styreenko­r­rels. Achter­af over­denkt ze wel of bijvoor­beeld de kreet Hel­lo Earthy Peo­ple’ niet al te posi­tief is, te mid­den van alle kri­tis­che en pes­simistis­che gelu­iden in kunst­wereld, wan­neer is het naïef en wan­neer is het constructief?

Haar ideaal is om vanu­it het niets objecten mak­en, totaal open en zon­der oorde­len. Ze beseft dat haar waarne­m­ing en mijn gedacht­en vaak niet klop­pen en hoe belan­grijk het is om alti­jd twee kan­ten van de zaak te bek­ijken. Wijsheid is vol­gens haar vooral dat je accepteert dat niet wijs’ . Ik kan er niet tegen als er een waarheid met veel over­tuig­ing gepredikt wordt ter­wi­jl er zoveel mogelijkhe­den zijn. Het gaat me om het ontrafe­len van de waarheid want meestal weet je niet wat de waarheid is.’ Ook daarom zijn de schilder­i­jen zo verschillend.

Mirthe Kluck begint de dag met het creëren van een soort mind­set mid­dels haar kleren. Ik ben alti­jd bezig met kled­ing, met mooie stof­fen, katoen, metal­lic, met glad ruwe of lichte stof­fen, fluweel en glit­ter. Iedere ocht­end bepaal ik met zorg wat ik aantrek. Een bepaald soort slip­pers geven me het idee dat ik David Bowie ben die naar de sauna gaat. En zo werk ik ook met schilder­i­jen want in feite kleed ik het frame aan. In het dagelijks lev­en ben ik de belicham­ing van mijn schilder­i­jen, dat hoort erbij.’

Ik knip­per met mijn ogen, een nieuwe dag ligt open. Alles kan gebeuren, ik kan deze dag mak­en of breken. Dus de eerste vraag is wat ik daar­bij aan zal trekken. Wie wil ik zijn? Van­daag houd ik het op sim­pel blauw met een flonkerende hang­er. Het goud van de zon en het zil­ver van de maan. 

Here am I float­ing round my tin can

Far above the moon

Plan­et Earth is blue, and there’s noth­ing I can do…

This is Major Tom to ground control

De energie tussen een botje en een bliksemschicht (2014)