Kunstvereniging, Diepenheim
19 september — 22 november 2015

Aan de Goorse weg in Diepen­heim staat een beige huis genaamd Arca­dia — als een ver­stilde aankondig­ing: u betreedt hier het utopisch land­schap, goudgele akkers, een weelde aan kaste­len en een gemeen­schap die het nabu­urschap als groot goed ziet. WELKOM.

Jair Callender

Diepen­heim is in vele opzicht­en een per­fecte stad. Men helpt elka­ar en een­za­amheid is geen spook dat door Diepen­heim waart, in het rijke verenig­ingsleven danst, ver­gadert en maakt men muziek en iedereen kent elka­ar en groet vrien­delijk in het voor­bi­j­gaan. De strat­en zijn schoon, de slager pri­jswaardig en de heggen zijn recht. In het begelei­dende boek van de ten­toon­stelling Arca­dia, Folk­lore, Natu­ur en de Buren’ dat Hanne Hage­naars schreef als onder­zoek naar de iden­titeit van Diepen­heim, wordt genoemd dat nabu­urschap (noaber­schap) in Diepen­heim ook wel de sociale con­t­role’ heet, al deert dat de bewon­ers niet. Diepen­heim lijkt te func­tioneren als een goudom­rande oase die er alti­jd al is geweest en waar de boze buiten­wereld geen vat op heeft. Hoe kijken groot­st­edelin­gen, wereld­burg­ers en vreemdelin­gen naar deze realiteit en wat lever je in om te passen in een hechte gemeenschap?

Werk van Danielle van Ark en Paul Kooiker

Voor de ten­toon­stelling Arca­dia wer­den kun­ste­naars over de hele wereld uitgen­odigd om af te reizen naar Diepen­heim, zich te men­gen in de volks­cul­tu­ur en te rea­geren op de folk­lore, de buren en de schit­terende natu­ur. Arca­dia vin­dt plaats in het gebouw van de Kun­stv­erenig­ing, in Draw­ing Cen­tre Diepen­heim en de route tussen de twee locaties. Een grote boom kri­jgt een­jas­je aan, op ver­schil­lende locaties zijn fan­fare­films van kun­ste­naars te zien en voor huize Arca­dia aan de Goorse weg ver­schi­jnt een ere­poort van Yair Callender.

Wouter Klein Velderman

De open­ing kent een eigen pro­gram­ma met een pro­cessie waarin spir­it sticks naar de kun­stv­erenig­ing wor­den gedra­gen, Mai­son The Faux organ­iseert een modeshow waarin Diepen­heimers zow­el hun eigen kled­ing als spe­ciale ontwer­pen van dit mod­e­la­bel showen en tenslotte komt de Diepen­heimse schut­ter­ij langs om een lokaal bor­relt­je te drinken.

Cura­toren: Hanne Hage­naars en Hes­ke ten Cate

In 2003 pre­sen­teer­den cura­toren Gijs Ass­mann en Hanne Hage­naars het ten­toon­stelling­spro­gram­ma voor de komende jaren: Back­yard. Toen Gijs Ass­mann door omstandighe­den het cura­torschap moest stopzetten nam Hes­ke ten Cate zijn plaats over. (2014)

Met de ten­toon­stelling Arca­dia’ wordt zow­el het cura­torschap als het the­ma groots afges­loten in een samen­werk­ing tussen de cura­toren, kun­ste­naars en de lokale bevolking.

Jannis Rafa

Deel­ne­mende kun­ste­naars: Marie Aly, Daniëlle van Ark, Said Atabekov, Abel Auer, Josh Black­well, Sander Breure en Witte van Hulzen, Ruben Caben­da, Yair Cal­len­der, Crys­tal Z Camp­bell, Sarah Car­li­er, Lisa Couwen­bergh, Kit­ty Maria van Ekeren, Mar­l­iz Frenck­en, Teun de Graaf, Wouter Klein Vel­der­man, Paul Kooik­er, Noël Loozen, Mai­son the Faux
Abn­er Preis, Janis Rafaili­dou, Johannes Schwartz

Johannes Schwartz
Josh Blackwell
Marliz Frencken
Marie Aly
Modeshow van Maison the Faux