The dutch and the English edition

Mis­sen als een ronde vorm’, een boek over kun­st als in memo­ri­am’. Deze pub­li­catie bevat per­soon­lijke tek­sten, gedicht­en en werken van Hanne Hage­naars en tek­sten gebaseerd op kunst­werken van anderen. 

Een boek over ver­lies, rouwen, mis­sen en rit­ue­len. Hoe kun­nen we een overleden dier­bare dicht bij ons houden? Aan de hand van spec­i­fieke kunst­werken bespreekt Hage­naars de mogelijke manieren waarop iemand kan voortleven’ en de con­text van dit her­denken. Hoe ver­houdt her­denken zich tot ideeën over lev­en en dood, tot religie, spir­i­tu­aliteit of de sociale con­text?

Hanne Hage­naars: Hoe iemand te herin­neren is een onder­w­erp dat me al lang fasci­neert. De dood is de grote onbek­ende in ons lev­en; iedereen is er een beet­je bang voor. De dood is een een­za­am moment, een over­gang naar het onbek­ende; en de dier­baren kun­nen niets anders doen dan de geliefde lat­en gaan. De dood maakt de achterbli­jvers ook een­za­am, er is ver­dri­et en veel mensen weten niet goed wat te zeggen, vaak ont­breekt het aan woor­den om over de dood te prat­en. Ver­lies en ver­dri­et zijn onzicht­baar, hoe geef je er vorm aan? Hoe zorg je ervoor dat je iemand niet hele­maal ver­li­est, hoe houd je hem of haar in lev­en? Hoe kun­nen we rouwen?

The round­ness of loss’, a book on art as an in memo­ri­am’. This pub­li­ca­tion con­tains poems, per­son­al texts, works by Hanne Hage­naars and texts based on art­works by oth­ers.
A book about loss, griev­ing, miss­ing and rit­u­als.
How can we keep a loved one who has died close to us?
Using spe­cif­ic art­works, Hage­naars dis­cuss­es the pos­si­ble ways a per­on can live on’ and the con­text of this com­mem­o­ra­tion. How does remem­brance relate to ideas about life and death, to reli­gion , spir­i­tu­al­i­ty or the social context?

Works by Hanne Hagenaars, photo's by Paul kooiker
Photo by Lebohang Kanye
works by Eva Spierenburg