2 Survival cox detail

De moed­er van schri­jf­ster en cura­tor Hanne Hage­naars (62) had vuur­vaste han­den — van hete pan­nen kreeg ze heus geen blaren -, en haar keuken­schort was bevriend met vlekken. Als Hage­naars’ driftige vad­er voor zijn werk bij Defen­sie in een andere stad was ges­ta­tion­eerd, daalde er een rust over het oud­er­lijk huis in Apel­doorn. Om en om mocht­en de kinderen bij hun moed­er in bed slapen. Koesterend. Veilig.

Maar Hage­naars’ moed­er stierf aan kanker toen Hanne acht­tien was. Haar vad­er had bin­nen een half jaar een nieuwe, blonde vrouw die tussen de lak­ens kroop. De dood van mijn moed­er”, vertelt Hage­naars in haar huis in de Ams­ter­damse Jor­daan, was een groot gat. Mijn vad­er, mijn zussen, mijn broer en ik praat­ten er niet over. Er bestond een overvloed aan stilte. Iedereen ging door met z’n lev­en, alsof mijn moed­er nooit had bestaan.”

Maar nu is er een boek, waarin de stilte ron­dom haar moed­er wordt opge­vuld. In dat boek rit­selt het gemis van haar moed­er door elke bladz­i­jde: poëtisch, lyrisch, kun­stzin­nig en ver­stild. Mis­sen als een ronde vorm is het tweede boek waarin Hage­naars beeldende kun­st ver­stren­gelt met lev­ensvra­gen. Haar eerste boek, dat in 2016 ver­scheen, droeg als onder­ti­tel: Hoe kun­st mijn lev­en red­de. Want dat betekent beeldende kun­st voor Hage­naars. Kun­st reikt hulp­mid­de­len aan om anders te kijken, anders te voe­len en andere wegen in te dur­ven slaan — dagelijks.

Opge­groeid in een gezin waar kun­st geen rol speelde, maar zeilen en bridge des te meer, was ze een buiten­staan­der. Ik zat onder een stoel en keek naar de anderen. Ik had een onvervuld ver­lan­gen naar iets diepers, iets grot­ers, maar ik wist niet waar ik dat kon vin­den.” Ze ging iets nut­tigs” doen: psy­cholo­gie stud­eren in Utrecht; ver­vol­gens werk­te ze vijf jaar als soci­aal werk­er. Maar het diepere’ bleef trekken. Ik dacht: ik moet mijn hart­stocht vol­gen.” Ze vond die bij kun­st­geschiede­nis en in de kun­st.”

Mis­sen als een ronde vorm telt bij­na vier­hon­derd pagina’s en omvat auto­bi­ografis­che ver­halen en gesprekken met zo’n der­tig heden­daagse kun­ste­naars. Som­mige van die gesprekken zijn gegoten in een gedicht, zoals die over Marike Hoek­stra die tekenin­gen maakt over haar overleden zoon­t­je. Ik dacht: Wat moet ik daarover zeggen?’ Dus toen heb ik een gedicht gemaakt. Ik probeer steeds een vorm te vin­den die past bij het kunstwerk.”

Marike Hoekstra

Alle kun­ste­naars zijn iets wezen­lijks in hun lev­en kwi­jt­ger­aakt: een vad­er, een moed­er, een kat, een man, een kind, een vader­land. Ze prat­en opval­lend open­har­tig over dat ver­lies, over de manier waarop ze rouwen en rouw ver­beelden in hun werk. Dat kan een gif­groene kat van papi­er-maché zijn, die herin­nert aan een dode, haast onzicht­bare huisgenoot (Mar­iëlle Videl­er). Dat kan een in zachte pastelt­in­ten geschilderde ode zijn aan de overleden kun­ste­naar Eli Con­tent (Kim van Nor­ren). Ook spreken de kun­ste­naars over de werk­ing van het geheugen, dat jam­merende diert­je dat uit een donkere plek tevoorschi­jn komt’, zoals Hage­naars schri­jft. Hage­naars heeft een tedere pen en som­mige van de gesprekken zijn ware mini-romans, zoals die van mod­eon­twer­p­er Bas Kosters en Berend Strik. Een prachtig gebor­du­urd portret van Striks vad­er als prins Car­naval wordt aan­lei­d­ing voor een gesprek over de plot­selinge verd­wi­jn­ing van zijn moed­er toen hij tien was en de uitein­delijke zelf­mo­ord van zijn vad­er. Striks vad­er liet een kort brief­je na: Ik kan niet meer.’ Dat was het. Hoe leef je verder?

Toch is het boek meer dan tekst. Het bevat een schat aan foto’s van kunst­werken, bek­ende en min­der bek­ende, en daar­tussendoor sprokkel je – bij­na ter­loops – werken bij elka­ar die Hage­naars zelf heeft gemaakt. Een bor­du­ur­w­erk voor haar overleden dochtert­je Martha. Een zelf genaaid broek­pak, een glanzende gele jurk, een sportief wit tru­it­je: alles in mini­for­maat en zo gemaakt zoals Hage­naars zich de kleren van haar moed­er herin­nert. Fotograaf Paul Kooik­er maak­te er sobere zwart-wit foto’s van.“Ik wilde een rit­ueel voor mijn moed­er mak­en. Dat zijn deze kleert­jes gewor­den. Ik merk­te achter­af dat dit rit­ueel me dichter bij haar bracht. Ik wilde met die kleert­jes lat­en zien: iedereen kan iets voor een ander mak­en, tijd investeren in die ander. Het hoeft niet mooi te zijn. Je hoeft geen oplei­d­ing te vol­gen. Ik ben geen kun­ste­naar. Maar de tijd die je spendeert aan het mak­en, spendeer je in wezen met degene voor wie je het maakt.”In het mid­den van het boek schri­jft Hage­naars: Ikzelf scoor denk ik als abnor­maal op de rouwme­ter, want hoe kun je in zo ongeveer het staart­je van je lev­en opeens weer met je moed­er bezig zijn?’ 

Marielle Videler, Firetiger

De aan­lei­d­ing hier­voor, zegt zij, waren twee gesprekken en twee ver­halen die ze een paar jaar gele­den schreef over het werk van kun­ste­naar Simone Hoàng en de Nederlands/​Afghaanse Narges Moham­ma­di. Die gesprekken kwa­men bin­nen als een boe­merang”, zegt Hage­naars. Moham­ma­di, ont­moette Hage­naars op de KABK in Den Haag. Voor haar afs­tudeer­w­erk bouwde Moham­ma­di een smalle gang die ze beplak­te met een laag hal­va. Hal­va is in Iran en Afghanistan de geur en smaak van ver­lies: je maakt de taart van bloem, karde­mom, suik­er en bot­er. Het is zwaar om hal­va te roeren tot een bruik­baar deeg”, zegt Hage­naars. Je roert met elka­ar en onder het roeren deel je de herin­ner­in­gen aan de overledene. De kracht van dat rit­ueel trof me diep.”

Simone Hoàng (1982) groei­de op in Ned­er­landse pleeggezin­nen. Haar per boot uit Viet­nam gevluchte moed­er kon niet goed voor haar dochter zor­gen en toen Hoàng acht jaar was, haalde Jeugdzorg haar uit huis. Pas na haar moed­ers dood, kreeg Hoàng vier foto’s van haar moed­er in han­den. Geen enkele foto gaf haar moed­ers huid­skleur goed weer, want een fotofilm is afgestemd op de witte huid. Hoàng besloot één paspoort­fo­to – waarachter een land en een voor­bi­je tijd schuil gaat — in ver­schil­lende kleur­baden te leggen. Zo ontstond een zacht gloeiend in memo­ri­am.“ Simone vertelde dat mensen regel­matig vroe­gen naar haar boosheid. Was ze niet kwaad op haar moed­er? Ze zei: Natu­urlijk was ik weleens boos, maar ik kon alti­jd haar liefde voe­len.’ En toen schrok ik: waarom heb ik dit nooit bij mezelf onder­zocht, waarom heb ik na mijn moed­ers dood haar liefde niet echt toegelaten?” 

Narges Mohammadi

Het is niet zo, benadrukt Hage­naars, dat ze pas sinds dit boek met de ver­w­erk­ing van haar moed­ers dood is begonnen, want dat is ze al sinds haar oud­ere zus Aldi een kwart eeuw gele­den op 39-jarige leefti­jd over­leed. Ook haar jong­ste zus Mar­ja is overleden, en Martha, Hage­naars’ eerste kind­je van één dag oud. Ik ben meer­malen in ther­a­pie geweest. Maar ther­a­peuten willen alti­jd maar dat je je boosheid naar boven haalt, en dat je – die afschuwelijke zin – je ver­dri­et een plek­je geeft.’ Ter­wi­jl de enige goede vraag is: hoe kun­nen we de liefde voelen?” 

Mis­sen als een ronde vorm begint met de dood, maar gaat er niet over. Het boek gaat over het lev­en en de dood die daar­bij hoort maakt van dat lev­en een cirkel, een natu­urlijk iets, eeuwige voort­gang. Dit boek gaat over veran­deren – ik ben zelf ook veran­derd tij­dens het schri­jven. Mijn laat­ste hoofd­stuk gaat over mijn vad­er die ik lang als het kwaad in ons gezin heb gezien. Ik begri­jp hem en zijn oorlogstrauma’s nu beter. En mijn moed­er, mijn zussen en mijn dochtert­je: die voel ik in mijn bot­ten, om me heen. Als ik door de stad fiets en ik zie bepaalde bloe­men, dan vóel ik mijn zus Aldi, dan voel ik het gemis. Dat gemis draag ik mijn lev­en lang bij me. Dat geeft niet. Ik hou ze bij me, al zijn ze dood.”Hanne Hage­naars: Mis­sen als een ronde vorm. Uit­gev­er­ij Art Paper Edi­tions, 384 pp. Pri­js: 29,00. Het boek is te bestellen via www​.bol​.com

Berend Strik
Simone Hoàng

Missen als een ronde vorm, een recensie in de Leeuwarder Courant.

lees meer

Een avond met Hanne Hagenaars, bij de auteursbond

lees meer

Marina de Vries in Museumtijdschrift: Moeders kledingkast recensie

lees meer

De kleding van mijn moeder

lees meer

Atheneum verdiept: 26 oktober 2023

lees meer

De Groene Amsterdammer: Bij verlies van een dierbare kan kunst de leegte vormgeven, door Joke de Wolf

lees meer

Missen als een ronde vorm: het boek

lees meer