HANNE combo

Mis­sen als een ronde vorm’, een boek over kun­st als in memo­ri­am’. Deze pub­li­catie bevat per­soon­lijke tek­sten, gedicht­en en werken van Hanne Hage­naars en tek­sten gebaseerd op kunst­werken van anderen.

Een boek over ver­lies, rouwen, mis­sen en rit­ue­len. Hoe kun­nen we een overleden dier­bare dicht bij ons houden? Aan de hand van spec­i­fieke kunst­werken bespreekt Hage­naars de mogelijke manieren waarop iemand kan voortleven’ en de con­text van dit her­denken. Hoe ver­houdt her­denken zich tot ideeën over lev­en en dood, tot religie, spir­i­tu­aliteit of de sociale context?Hanne Hage­naars: Hoe iemand te herin­neren is een onder­w­erp dat me al lang fasci­neert. De dood is de grote onbek­ende in ons lev­en; iedereen is er een beet­je bang voor. De dood is een een­za­am moment, een over­gang naar het onbek­ende; en de dier­baren kun­nen niets anders doen dan de geliefde lat­en gaan. De dood maakt de achterbli­jvers ook een­za­am, er is ver­dri­et en veel mensen weten niet goed wat te zeggen, vaak ont­breekt het aan woor­den om over de dood te prat­en. Ver­lies en ver­dri­et zijn onzicht­baar, hoe geef je er vorm aan? Hoe zorg je ervoor dat je iemand niet hele­maal ver­li­est, hoe houd je hem of haar in lev­en? Hoe kun­nen we rouwen?

Te bestellen bij Art Paper Edi­tions, met de code RON­DE­VORM kri­jg je kort­ing op de verzend­pri­js, of via bol​.com

Of, sup­port your local book­shop:
Atheneum en Xan­tippe Unlim­it­ed, Eras­mus boekhan­del, Boekhan­del Van Pam­pus en de boek­winkel van het Stedelijk Muse­um, alle­maal in Ams­ter­dam,
Boekhan­del De Kop­eren Tuin in Goes,
De Tri­bune in Maas­tricht.
Bosch&Dejong Boekverkop­ers en Boekhan­del Van Gen­nep in Rotterdam.

Missen als een ronde vorm, een recensie in de Leeuwarder Courant.

lees meer

Een avond met Hanne Hagenaars, bij de auteursbond

lees meer

Marina de Vries in Museumtijdschrift: Moeders kledingkast recensie

lees meer

De kleding van mijn moeder

lees meer

Atheneum verdiept: 26 oktober 2023

lees meer

De Groene Amsterdammer: Bij verlies van een dierbare kan kunst de leegte vormgeven, door Joke de Wolf

lees meer

NRC: Lucette ter Borg: De enige goede vraag is: hoe kunnen we de liefde voelen? Over missen als een ronde vorm

lees meer