HANNE combo

Mis­sen als een ronde vorm’, een boek over kun­st als in memo­ri­am’. Deze pub­li­catie bevat per­soon­lijke tek­sten, gedicht­en en werken van Hanne Hage­naars en tek­sten gebaseerd op kunst­werken van anderen.

Een boek over ver­lies, rouwen, mis­sen en rit­ue­len. Hoe kun­nen we een overleden dier­bare dicht bij ons houden? Aan de hand van spec­i­fieke kunst­werken bespreekt Hage­naars de mogelijke manieren waarop iemand kan voortleven’ en de con­text van dit her­denken. Hoe ver­houdt her­denken zich tot ideeën over lev­en en dood, tot religie, spir­i­tu­aliteit of de sociale context?Hanne Hage­naars: Hoe iemand te herin­neren is een onder­w­erp dat me al lang fasci­neert. De dood is de grote onbek­ende in ons lev­en; iedereen is er een beet­je bang voor. De dood is een een­za­am moment, een over­gang naar het onbek­ende; en de dier­baren kun­nen niets anders doen dan de geliefde lat­en gaan. De dood maakt de achterbli­jvers ook een­za­am, er is ver­dri­et en veel mensen weten niet goed wat te zeggen, vaak ont­breekt het aan woor­den om over de dood te prat­en. Ver­lies en ver­dri­et zijn onzicht­baar, hoe geef je er vorm aan? Hoe zorg je ervoor dat je iemand niet hele­maal ver­li­est, hoe houd je hem of haar in lev­en? Hoe kun­nen we rouwen?

Te bestellen bij Art Paper Edi­tions, met de code RON­DE­VORM kri­jg je kort­ing op de verzend­pri­js, of via bol​.com

Of, sup­port your local book­shop:
Atheneum en Xan­tippe Unlim­it­ed, Eras­mus boekhan­del, Boekhan­del Van Pam­pus en de boek­winkel van het Stedelijk Muse­um, alle­maal in Ams­ter­dam,
Boekhan­del De Kop­eren Tuin in Goes,
De Tri­bune in Maas­tricht.
Bosch&Dejong Boekverkop­ers en Boekhan­del Van Gen­nep in Rotterdam.

De kleding van mijn moeder

lees meer

Atheneum verdiept: 26 oktober 2023

lees meer

De Groene Amsterdammer: Bij verlies van een dierbare kan kunst de leegte vormgeven, door Joke de Wolf

lees meer

NRC: Lucette ter Borg: De enige goede vraag is: hoe kunnen we de liefde voelen? Over missen als een ronde vorm

lees meer