IMG 0466

Moed­ers kled­ingkast.

Hal­lo vogels. Herin­neren jul­lie je mijn moed­er nog?’ Wie het boek Mis­sen als een ronde vorm van ten­toon­stellings­mak­er en schri­jver Hanne Hage­naars openslaat, kan er niet omheen: dit boek gaat over (te vroeg) overleden oud­ers, zussen, broers, kinderen opa’s en oma’s. De moed­er van Hage­naars over­leed toen ze acht­tien jaar was, een leefti­jd waarop de wereld verk­end moet wor­den. Bin­nen een half jaar was haar vad­er hertrouwd, voor herin­neren was in deze lev­ens op dat moment geen plaats.
Nu, de zes­tig gepasseerd, is die ruimte er wel. Hage­naars gaat op bezoek bij uiteen­lopende kun­ste­naars die in hun werk overlede­nen eren en herin­ner­in­gen vasthouden en vor­mgeven. Ze schri­jft erover in hoogst­per­soon­lijke, prachtige poëtis­che essays, brieven en gedicht­en. Soms gaat ze alleen in de geest op zoek, zoals bijvoor­beeld bij Alice Neel (1900 — 84). In zes pagina’s schri­jft Hage­naars een ontroerend portret van de Amerikaanse kun­ste­naar , die meerdere grote liefdes kende en worstelde met het moed­er­schap. Neel schilderde vooral portret­ten van lev­en­den waarin het dra­ma van het bestaan’ doorschemert. Daar­tussen is het gri­jze, rustige, kale in memo­ri­am’ uit 1930 voor haar overleden baby San­til­lana een ijz­ing­wekkende uit­zon­der­ing.

Kun­ste­naar of niet, het mis­sen van een dier­bare, herin­ner­in­gen die onder je vingers van­daan glip­pen, elke vol­wasse­nen heeft er ervar­ing mee. Het mooie aan de kun­st die Hage­naars in het boek laat zien en aan de kun­ste­naars die ze spreekt, zijn de vele manieren waarop gemis wordt uitge­drukt. De Zuid-Afrikaanse Lebo­hang Kganye was ongeveer even oud als Hage­naars toen haar moed­er over​leed​.Om haar bij zich te houden fotografeerde Kganye zichzelf in de kled­ing van haar moed­er, in dezelfde pose en op dezelfde plek als de foto’s uit het fam­i­lieal­bum. Ze liet de oude en de nieuwe beelden in elka­ar overvloeien, haar overleden moed­er haarscherp, zijzelf wazig als een geestver­schi­jn­ing, voor alti­jd intens met elka­ar verbonden.

Een even liefde­volle als krankzin­nige herin­ner­ing zag Hage­naars op een ten­toon­stelling in 1997: een gedra­gen herenon­der­boek op een sokkel, met sti­jf­sel rech­top gezet. Het blijkt een beeld van Job Koelewi­jn, de onder­broek van zijn vad­er, het werk een teken van de dood als een alledaagsver­schi­jnsel. En zo vol­gend de ver­halen, de herin­ner­in­gen en de kunst­werken elka­ar op, van woord­schilder­i­jen van Kim van Nor­ren (Sterk­er dan de dood is de liefde, 2022) en de memen­to-mori vlin­der van de Colom­bi­aanse Lore­na Tor­res tot de door Hage­naars zelfge­maak­te miniatu­ur garder­obe zoals ze zich haar moed­ers kled­ing herin­nert, in sobere gri­jstin­ten gefo­tografeerd door Paul kooik­er.

Hoewel het boek bove­nal een ode is aan het lev­en, is het raadza­am om het niet in een keer uit te lezen. Daar­voor zijn de ver­halen toch te verdrietig.

Missen als een ronde vorm, een recensie in de Leeuwarder Courant.

lees meer

Een avond met Hanne Hagenaars, bij de auteursbond

lees meer

Museumtijdschrift: Aan de rand van de Hemel. Visioenen

lees meer

Marina de Vries over Missen als een ronde vorm, in Museumtijdschrift

lees meer

De kleding van mijn moeder

lees meer

Atheneum verdiept: 26 oktober 2023

lees meer

De Groene Amsterdammer: Bij verlies van een dierbare kan kunst de leegte vormgeven, door Joke de Wolf

lees meer

NRC: Lucette ter Borg: De enige goede vraag is: hoe kunnen we de liefde voelen? Over missen als een ronde vorm

lees meer

Missen als een ronde vorm: het boek

lees meer