IMG 0721

I have a dream, staat er groot boven de tekst die Joke de Wolf schreef over de ten­toon­stelling Aan de rand van de Hemel. Visioe­nen’.
Hoe onzek­er de toekomst ook is, visioe­nen geven hou­vast. Al eeuwen­lang bli­jven ze bewaard in schilder­i­jen, tekenin­gen en beelden. Het Jubil­erend muse­um Kro­na toont droombeelden van vrouwen, uit verleden en heden.
Het is een ver­lei­delijke tekst vol infor­matie, die eindigt met de prachtige anek­dote. Rond 2002 ontstond onrust toen in Zwe­den, in het kloost­er Vad­ste­na, werd beweerd dat de schedel diedaar in een reliek werd aanbe­den, ook van Bir­git­ta was. Na dna-onder­zoek bleek in 2010 dat die schedel niet van Bir­git­ta is geweest. Noodza­ak om ver­vol­gens ook de schedel in Uden te onder­zoeken , zagen de Udense zusters niet. Want, zo stelde een van de zusters in het Udens week­blad, dan kri­j­gen we een hoop bom­barie en dat beïn­vloedt ons con­tem­platieve lev­en in het kloost­er.’ En, zo besloot ze: Of de schedel nou wel of niet echt van Bir­git­ta is, veran­dert niets aan onze liefde voor haar.’
Muse­umti­jd­schrift nr 7 okto­ber-novem­ber 2023

De open­ing in Muse­um Kro­na — Veg­helsedijk 25 in Uden — vin­dt plaats op zater­dag 11 novem­ber en kent een muzikaal en informeel karak­ter. Het pro­gram­ma start vanaf 14.45 uur.

Iedereen is welkom!!

Buhlebezwe Siwani in Museum Krona

'Aan de rand van de Hemel. Visioenen' in Museum Krona in Uden: de voorbereidingen

lees meer

Marina de Vries over Missen als een ronde vorm, in Museumtijdschrift

lees meer

Aan de rand van de Hemel. Visioenen - Museum Krona in Uden

lees meer

De Groene Amsterdammer: Bij verlies van een dierbare kan kunst de leegte vormgeven, door Joke de Wolf

lees meer