IMG 0721

I have a dream, staat er groot boven de tekst die Joke de Wolf schreef over de ten­toon­stelling Aan de rand van de Hemel. Visioe­nen’.
Hoe onzek­er de toekomst ook is, visioe­nen geven hou­vast. Al eeuwen­lang bli­jven ze bewaard in schilder­i­jen, tekenin­gen en beelden. Het Jubil­erend muse­um Kro­na toont droombeelden van vrouwen, uit verleden en heden.
Het is een ver­lei­delijke tekst vol infor­matie, die eindigt met de prachtige anek­dote. Rond 2002 ontstond onrust toen in Zwe­den, in het kloost­er Vad­ste­na, werd beweerd dat de schedel diedaar in een reliek werd aanbe­den, ook van Bir­git­ta was. Na dna-onder­zoek bleek in 2010 dat die schedel niet van Bir­git­ta is geweest. Noodza­ak om ver­vol­gens ook de schedel in Uden te onder­zoeken , zagen de Udense zusters niet. Want, zo stelde een van de zusters in het Udens week­blad, dan kri­j­gen we een hoop bom­barie en dat beïn­vloedt ons con­tem­platieve lev­en in het kloost­er.’ En, zo besloot ze: Of de schedel nou wel of niet echt van Bir­git­ta is, veran­dert niets aan onze liefde voor haar.’
Muse­umti­jd­schrift nr 7 okto­ber-novem­ber 2023

De open­ing in Muse­um Kro­na — Veg­helsedijk 25 in Uden — vin­dt plaats op zater­dag 11 novem­ber en kent een muzikaal en informeel karak­ter. Het pro­gram­ma start vanaf 14.45 uur.

Iedereen is welkom!!

Buhlebezwe Siwani in Museum Krona

Aan de rand van de Hemel. Visioenen

lees meer

Visioenen van vrouwen zijn emotioneler, die van mannen meer van apocalyptische aard: Joke de Wolf in Trouw

lees meer

'Aan de rand van de Hemel. Visioenen' in Museum Krona in Uden: de voorbereidingen

lees meer

Marina de Vries in Museumtijdschrift: Moeders kledingkast recensie

lees meer

Aan de rand van de Hemel. Visioenen - Museum Krona in Uden

lees meer

De Groene Amsterdammer: Bij verlies van een dierbare kan kunst de leegte vormgeven, door Joke de Wolf

lees meer