4b795140 0822 427d 80c5 79a00c2d5e6a

Aan de rand van de Hemel. Visioe­nen com­bi­neert oude religieuze kun­st — mid­deleeuwse hand­schriften, getu­igenis­sen van vision­airs en col­lec­ties van musea en bib­lio­theken — met heden­daagse mul­ti­me­dia-instal­laties, bruid­sjurken, par­fums en schilder­i­jen van toon­aangevende vrouwelijke kun­ste­naars uit bin­nen- en buiten­land. Alle­maal benaderen zij het the­ma visioen op hun eigen manier. De ene keer inge­to­gen, een andere keer uit­bundig. Van indrin­gende instal­laties die aanzetten tot zel­fre­flec­tie tot geur­ervarin­gen en film­beelden die je doen huiv­eren en glimlachen. 

Zo maakt kun­stenares Fiona Lut­jen­huis in opdracht van het muse­um man­tels, bedrukt met kos­mis­che, buite­naardse motieven. Deze zijn geïn­spireerd op de ervarin­gen van haar oud­ers die eind jaren 90 deel uit­maak­ten van een med­i­tatiecen­trum waar deel­ne­mers wer­den opgeleid om ver­licht te rak­en. De man­tels zullen gedra­gen wor­den door koorleden van Sticht­ing Vol­gspot uit Uden, tij­dens de open­ing en bij optre­dens gedurende de exposi­tie. Tevens heeft Vol­gspot bij zeven kunst­werken van de ten­toon­stelling muzikale com­posi­ties geschreven en opgenomen in een pro­fes­sionele stu­dio, die als audio­tour kun­nen wor­den beluisterd.

Standaard voor de mantels van Fiona Lutjenhuis

In haar werk behan­delt Buh­le­bezwe Siwani thema’s als de zwarte vrouwelijke iden­titeit, kolo­nial­isme en de door man­nen gedom­i­neerde samen­lev­ing. Ook is ze een ingewi­jde San­go­ma, ofwel spir­itueel genez­er, en in haar werk en per­for­mances komen rit­ue­len en de relatie tussen het Chris­ten­dom en de Afrikaanse spir­i­tu­aliteit veelvuldig terug. Van­wege deze laat­ste kwaliteit­en is Siwani een belan­grijke deel­ne­mer aan Aan de rand van de Hemel’.Het werk Mom­bat­hiseni’ (2021) toont een golf van gek­leurde koor­den die door Zuid-Afrikaanse vrouwen wor­den gedra­gen. Ze lijken het mid­den te houden tussen een navel­streng en water. Siwani roept respec­tievelijk vra­gen op over ged­won­gen of vri­jwillige ver­plaats­ing van mensen en de onteigen­ing van land in voor­ma­lige kolonies. Het werk kijkt naar meth­o­d­en van genez­ing voor de won­den van geworteld zijn en de psy­chol­o­gis­che en spir­ituele effecten op dege­nen die migr­eren of daar­toe ged­won­gen wor­den. Hoe herdefinieer je het con­cept van thuis als je in een nieuw land bent? Hoe zorg je voor ver­anker­ing in een nieuw land en hou je toch verbind­ing met het oude land?

Siwani heeft het ver­mo­gen om als vision­air en in haar rol van een San­go­ma, een tra­di­tionele Zuid-Afrikaanse spir­itueel genez­er zich te begeven tussen het ruimtelijke en het exis­ten­tiële, reflecterend op herin­ner­ing, gebaar en rit­ueel ter­wi­jl ze het heden en verleden verbindt.

Wouter Prins toont een werk van Sister Morgan
overzicht benedenzaal
werk van Pauline Curnier Jardin in opbouw.

Aan de rand van de Hemel. Visioenen

lees meer

Visioenen van vrouwen zijn emotioneler, die van mannen meer van apocalyptische aard: Joke de Wolf in Trouw

lees meer

'Aan de rand van de Hemel. Visioenen' in Museum Krona in Uden: de voorbereidingen

lees meer

Museumtijdschrift: Aan de rand van de Hemel. Visioenen

lees meer