Akzo Nobel
Oktober 2021

Lange lange tijd leek er weinig veran­derd sinds La Grande Parade in 1984, de fan­tastis­che afschei­d­sten­toon­stelling over de schilderkun­st na 45 die Edy de Wilde maak­te als directeur van het Stedelijk Muse­um in Ams­ter­dam. Zelfs de New York Times valt het op: If there is some­thing wrong with La Grande Parade, it is that every one of the 40 painters on view is a man.’ (1)
Tien jaar lat­er, in 1994 ont­vangt Lies­beth Brandt Corstius de Alet­ta Jacobs-pri­js voor haar inzet voor vrouwelijke kun­ste­naars. Als directeur van het Gemeen­te­mu­se­um Arn­hem had ze ervoor gekozen om zow­el in de aankopen als de ten­toon­stellin­gen te streven naar een eerlijke verdel­ing tussen werk van man­nen en vrouwen. Logisch toch, zou je zeggen. Maar in een opgewekt inter­view vertelt ze dat de stan­daard grap over de col­lec­tie al snel luid­de: vijftig pro­cent kun­st en vijftig pro­cent vrouwen’.
Posi­tieve dis­crim­i­natie mag dan wel een besmet woord zijn, omdat mensen het zin­net­je er achter bij gelijke kwaliteit” alti­jd weglat­en, maar hoe kri­jg ik de Rudi Fuchs-en dan zo ver dat ze werk van vrouwen gaan kopen?’ zegt Brandt Corstius. (2)
Het zin­net­je dat achter posi­tieve dis­crim­i­natie moet aan­hobbe­len is natu­urlijk super irri­tant. Dit nog steeds geho­orde argu­ment dat het toch gewoon om kwaliteit’ gaat, is de groot­ste beledig­ing naar vrouwen toe die je kunt opgooien. Maar in die tijd was het dus nodig om de kun­st van vrouwen te verdedigen.

Helen Frik, Lack of knowledge van Helen Frik, 1994

Gelukkig nam de Akzo Nobel Art Foun­da­tion vrouwen serieus en kocht vanaf het begin werk van vrouwelijke kun­ste­naars aan en inmid­dels is de col­lec­tie aardig in bal­ans. De allereer­ste aankoop van was Lack of knowl­edge van Helen Frik, gemaakt in 1994 en aangekocht in 1996. Een zachte teken­ing van een ui die gepeld kan wor­den, die toch ook een berg is met top­pen, die een droomkas­teel is en met enige fan­tasie zie je een vrouw liggen in het mid­den van de berg, te wacht­en tot ze ver­lost wordt. I think about all the crap I learned at school’ zegt Frik stel­lig. Dat is nogal wat want onder­wi­js zien we in het alge­meen toch als basis van de vooruit­gang. Maar wat leer je er, zelden iets tegen de stroom in, om bv het denksys­teem te ontrafe­len waarin we wor­den opgevoed. Bijvoor­beeld dat het idee dat alleen man­nen kwaliteit­skun­st mak­en gewoon niet klopt, zoals inmid­dels in 2020 wel duidelijk wordt.

Op de achterkant van de cat­a­lo­gus van de ten­toon­stelling Female Pow­er uit 2013 is een fotow­erk van Melanie Bona­jo te zien, een vrouw zit op een stoel en giet een emmer water die op haar hoofd stond leeg in een rode cirkel. Achter haar is een stuk zil­ver­folie non­cha­lant opge­hangen met bru­ine tape waarop staat Your Kar­ma is leak­ing’. Ja, bij zow­el de mens als de pla­neet lekt het kar­ma als men­stru­atiebloed weg, alleen wordt het niet iedere maand aange­vuld. Weg is weg. De toen­e­mende wel­vaart en hang naar geld duwt het spir­ituele de goot in, alsof we tand­pas­ta uit een tube knijpen.‘De nieuwe kos­mos die vrouwelijk en veg­an­is­tisch is en waarin het spel tussen het man­nelijk en het vrouwelijke in bal­ans is.’ Dat is het doel van Bona­jo, die wel omschreven wordt als dig­i­tal eco-fem­i­nist.
De Akzo Nobel col­lec­tie heeft drie uitda­gende werken van deze kun­ste­naar die Ned­er­land gaat verte­gen­wo­ordi­gen op de Bien­nale van Venetië. (3)Bonajo richt haar kleur­rijke engage­ment niet op een groep, maar op de hele men­sheid, een sym­pa­thieke open­heid voor elk wezen op aarde.

Inmid­dels is de meest rad­i­cale stap gezet door het Bal­ti­more Muse­um of Art dat besluit in 2020 enkel kun­st van female iden­ti­fy­ing artists’ aan te kopen en te tonen. 100 % dus. En daar­bij zullen zo ook let­ten op to adress race and gen­der diver­si­ty’. Hun bedoel­ing is niet om man­nen uit te sluiten maar ze zien het als een inhaal­slag om de bal­ans te her­stellen. Ein­delijk komt ieder indi­vidu aan bod, mensen uit ver­schil­lende cul­turen komen aan het woord en mensen van kleur wor­den zicht­baar in de kunst.

Ina van Zyl, goed verte­gen­wo­ordigd in de col­lec­tie met 17 werken, maakt in haar schilder­i­jen duidelijk wat schaamte is. Haar tenen en tepels, schoe­nen en tas­jes staan kei­hard en uitver­g­root op het doek. If you were to make a dia­gram of the lay­ers in my work, then shame would be the bot­tom lay­er, the foun­da­tion on which every­thing stands, at the same time, that which is hid­den most deeply.’ In Zuid Afri­ka, het land waar Van Zyl opgroei­de, speelde schaamte een grote rol in het dagelijks lev­en en hoe Ned­er­lan­ders denken alles te kun­nen zeggen was voor haar ron­duit schokkend en con­fron­terend. Dat wat wij vaak zien als eerlijk en recht­streeks leek haar gewoon­weg onbeschoft. Het gaat haar vooral om de vanzelf­sprek­end­heid die de cul­tu­ur er aan gegeven heeft af te pellen. Vanu­it haar cul­tu­ur had schaamte met beschav­ing te mak­en en schaamteloosheid schurkt aan tegen bar­baars. Maar hoe schilder je schaamte, ja door het vooral niet mooier te mak­en, miss­chien wel bij­na lelijk zodat je er aan moet wen­nen: om te begin­nen de vanzelf­sprek­end­heid van de din­gen wegneemt.

Zanele Muholi, Zamile, KwaThema, 2016

Voor Zanele Muholi, ook afkom­stig uit zuid Afri­ka was het grote punt juist om haar schaamte en angst te over­win­nen want zij wil opkomen voor de zwarte les­bis­che en trans­gen­der gemeen­schap in haar land. I’m scared. But this work needs to be shown’. Op het eerste gezicht lijkt de sit­u­atie daar rooskleurig want dis­crim­i­natie op basis van sek­suele oriën­tatie is ver­bo­den en het homo­huwelijk toeges­taan. Maar de realiteit is anders. Muholi maak­te de serie Hail the Dark Lioness met 365 portret­ten waarin ze ieder portret baseert op eigen ervarin­gen en bericht­en uit de media. Inbraak in haar huis, dis­crim­i­natie, hatelijkhe­den, homo­pho­bia, and even hate crimes and rape. Het doel van Muholi is to re-write a black queer and trans visu­al his­to­ry of South Africa for the world to know of our resis­tance and exis­tence at the height of hate crimes in South Africa and beyond’. Indrin­gende portret­ten waarin ze tegen de clich­es in gaat, of juist uitver­g­root en haar zwarte huid­skleur nog wat donkerder maakt.

Melanie Bonajo

Hon­derd pro­cent werk van vrouwen aankopen is voor Akzo Nobel over­bod­ig, want hun col­lec­tie is prachtig in even­wicht, dankz­ij de vanzelf­sprek­end­heid waarmee Hes­ter Alberd­ingk Thi­jm dat vanaf het prille begin al deed​.De col­lec­tie van Akzo Nobel reflecteert de diver­siteit op aarde. Werken van vrouwen zijn broodnodig om een uit­ge­bal­anceerde visie op de wereld te geven. Of de wereld echt beter wordt als vrouwen aan de macht zijn, zoals Yael Bar­tana zich afvraagt, dat is een maar de vraag. Maar voor een werke­lijke afspiegeling van de wereld waarin iedereen zich kan herken­nen is diver­siteit intens belan­grijk, gen­der, kleur afkomst leefti­jd en ga zo maar doe.Shirin Neshat zegt: I hes­i­tate to think of myself as a rev­o­lu­tion­ary. I don’t want to change the world — I’d rather deal with hearts and minds.’ Maar met haar kun­ste­naarschap en door zich te richt­en op hearts and minds veran­dert ze de wereld wel degelijk.

1 https://​www​.nytimes​.com/​1984​/​12​/​27​/​a​r​t​s​/​a​r​t​-​g​r​a​n​d​e​-​p​a​r​a​d​e​-​a​t​-​t​h​e​-​s​t​e​d​e​l​i​j​k​.html2 https://​www​.groene​.nl/​a​r​t​ikel/…3 http://​ligh​tra​.com/​m​e​l​a​n​i​e-bon…4 https://​artb​ma​.org/​2020​/​?page=…