Tij­dens de biën­nale van Venetië 2014 zag ik in het Ital­i­aanse paviljoen de per­for­mance van Fabio Mau­ri Ide­o­log­i­ca e natu­ra’ uit 1973, die opnieuw werd uit­gevo­erd. In zeer pre­cieze beweg­in­gen, rit­misch en ter­gend langza­am kleed­de een jonge vrouw zich uit en weer aan, en ver­vol­gens vol­gde er weer een uit en aan­kle­den maar met een klein essen­tieel ver­schil: de vol­go­rde was anders.

Hitler wen­ste zich een duizend jarig rijk: in het boek Mas­sa en macht schri­jft Elias Canet­ti dat een nieuw régime met grote ambities om zich te hand­haven als het ware een nieuwe tij­dreken­ing instelt, alsof met haar de tijd begint. Om de macht te ves­ti­gen tot in alle muizen­gaat­jes van het grote nieuwe rijk zijn er bind­mid­de­len nodig. Bin­nen fascis­tis­che regimes heeft het strak inde­len van de tijd tot doel om mensen met elka­ar te verbinden, ieder staat op dezelfde tijd op, eet op het­zelfde moment, zo weet ieder alti­jd wat een ander doet. In Fash­ion at the time of fas­cisme, Ital­ian mod­ernist lifestyle 1922 – 1943 wordt in het hoofd­stuk Mea­sure­ment het belang van ritme en orde in een dag, het plan­nen van activiteit­en, en het strak organ­is­eren van huis en haard bespro­ken. In de won­ing kreeg iedere ruimte een spec­i­fieke func­tie, en wat betre­ft de kled­ing werd heel pre­cies bepaald wan­neer de geschik­te tijd was om een bepaalde jurk te dra­gen, in de ocht­end, namid­dag of avond. Er was een groeiende obsessie met het meten van din­gen, het strak organ­is­eren van werk , een voor­liefde voor schema’s. Grote groepen mensen wor­den in patro­nen geor­gan­iseerd, ze tre­den op in bewe­gende cirkels, rijen, vierkan­ten of zelfs tot zin­nen en woor­den. Die patro­nen in de mas­sa zijn een uit­ing van macht en een­heid. Van een­heid vooral. Ook het dra­gen van een dezelfde kled­ing ver­sterkt het gevoel dat je bij een groep hoort.

De Gio­vani Ital­iane (jonge Ital­i­aanse meis­jes) droe­gen een uni­form van een witte bloes, een zwarte das, een zwarte plooi rok, een zwarte baret, nylon kousen en een cape geïn­spireerd door de officier­man­tel. In de tijd van het facisme speelde het uni­form een grote rol om alle neuzen een kant uit te kri­j­gen: a mil­i­tary ref­er­ence as an edu­ca­tion­al for­mu­la. Het was een van de meth­o­d­en om de mas­sa samen te bren­gen en zicht­baar te vereni­gen met de poli­tieke ideologie. 

In deze per­for­mance draagt een prachtig meis­je met lang donker haar het strenge uni­form van het fas­cisme. Als eerste zet haar muts af. Ze toont de muts aan het pub­liek, dan draait ze een kwart slag, de aan­blik van een poli­tiefo­to, en dan legt ze het stuk achter zich op een grote witte kubus. Ze trekt haar cape uit en toont hem, dan vouwt ze hem heel pre­cies op en legt het opnieuw achter zich. Het uitk­le­den ver­loopt vol­gens een strakke vol­go­rde van han­delin­gen. Ze draagt een grote witte onder­broek en heeft gewoon, heel oud­er­wets, schaamhaar. Iedere beweg­ing is pre­cies en in totale controle. 

De tweede keer vol­gt exact het­zelfde rit­ueel maar dan in een andere vol­go­rde, een niet zo logis­che vol­go­rde waar­door er een absur­dis­tis­che en tegelijk­er­ti­jd zeer inge­to­gen striptease ontstaat. Haar mooie billen komen onder het witte over­hemd uit en wuiv­en iedere gedachte aan dis­ci­pline weg. Het ero­tis­che onder­mi­jnt het gezag dat van het uni­form en de con­t­role uitgaat. 

Strip­ping away of every ide­o­log­i­cal con­ven­tion: het gewicht van het lichaam van het indi­vidu bin­nen het grote uni­verse­le design. 

Een total­i­tair régime werkt als een grote machine met een pre­cies afgesteld radar­w­erk, er is maar een klein los schroe­f­je nodig om met de ont­man­tel­ing te begin­nen, het schroe­f­je van het individu.