Arnhem, diverse locaties in de stad
14 oktober — 20 november 2016

Inleiding Biënnale Gelderland

De afgelopen jaren werd het kun­ste­naars wel eens ver­weten dat ze met hun rug naar de maatschap­pij zouden staan. Maar hoe zou dat ooit waar kun­nen zijn? Iedere kun­ste­naar leeft tenslotte te mid­den van zijn buren, brengt zijn kinderen naar school, heeft vrien­den bin­nen en buiten de kun­st en maakt zich zor­gen om de wereld. Juist kun­ste­naars willen graag een open verbind­ing met een wereld, die bred­er is dan de kunst­wereld. De wereld is hun voed­ings­bo­dem. De beteke­nis van kun­st is dat het de wereld beter maakt. En niet omdat het de beschouw­er alti­jd op het ver­keerde been zet en ontregelt, dat is een een­z­i­jdi­ge en oude avant­gardis­tis­che opvat­ting, maar omdat het iets gééft. Het is een cadeau en reikt de mede­mens iets aan om over na te denken, iets oprechts, iets wat echt is, als een voortvloeisel van aller­lei mogelijke denksys­te­men. Het is onbaatzuchtig, omdat het bij kun­st niet om geld gaat, in ieder geval niet op het moment dat het gemaakt wordt.

Living, Giving

Voor de Biën­nale Gelder­land 2016 nodigde ik Gelder­se kun­ste­naars uit en vroeg hen een verbin­te­nis aan te gaan met mensen die in Arn­hem wonen of werken. Het idee was dat kun­ste­naar een kunst­werk zou mak­en voor een bepaalde per­soon, als het ware een cadeau, dat gebaseerd is op gesprekken over het lev­en, lot en keuzes van deze Arn­hem­mer, zijn geluk en tegenslag. Dat werk geeft die per­soon of dat gezin een reac­tie op het lev­ensver­haal in de vorm van troost, een ander gezicht­spunt, schoonheid, een beves­tig­ing of een bemoedig­ing, alles is mogelijk. Tij­dens het pro­ces ontston­den aller­lei vari­anten op dit con­cept. Een kun­ste­naar vroeg of hij in gesprek mocht gaan met een ruimte. Ja natu­urlijk. Een andere kun­ste­naar was bezig met een serie waarin ze portret­ten maakt van vluchtelin­gen waar­bij ze hun ver­haal er om heen schri­jft. Kon ze dat in Arn­hem ook doen? Zek­er. De kun­ste­naar neemt steeds ook zijn eigen lev­ensvisie en voorkeuren mee. Het werk ontstaat vanu­it die ont­moet­ing en de vra­gen die het gesprek oproept.

Kinke Kooi, Hospitailty, 2016 werk voor Saskia Bak

Kinke Kooi gaat in gesprek met Sask­ia Bak, de directeur van het muse­um Arn­hem. Zij bedacht dat ze graag over de kled­ingkast en de bling­bling van Sask­ia zou prat­en, de uitkomst van het gesprek is nog open. Rinke Nijburg ont­moet een rechter en Ide Andre is van plan een par­ty te organ­is­eren voor een woon­groep. Hen­drick­je Schim­mel praat over sys­te­men met bib­lio­the­caris in de Rozet en komt er achter dat het woord bib­lio­theek’ eigen­lijk niet meer past bij wat de bieb als tak­en op zich neemt. De kun­ste­naar maakt op basis van deze uitwissel­ing van ideeën en gedacht­en een kunst­werk dat op de woon- of werk­plek te zien zal zijn. De gesprekken wor­den opgetek­end en komen in een cat­a­lo­gus zodat de bezoek­er van Liv­ing, Giv­ing zelf de verbind­ing kan leggen tussen het gesprek en het uitein­delijke kunstwerk. 

Hendrickje Schimmel

Voor het project Liv­ing, Giv­ing vol­gen we een spoor door de stad, langs een viool­bouw­er, naar de recht­bank, op bezoek bij een Turkse kleer­mak­er en een opvang voor ex-psy­chi­a­trische cliën­ten, en ook in een van de vele leegstaande pan­den in de bin­nen­stad valt werk te bekijken. 

Deel­ne­mende kun­ste­naars: Aline Eras, Danielle Lemaire, Fiona Lut­jen­huis, Hanne van der Woude, Hei­di Linck, Hei­di Sin­cu­ba, Hen­drick­je Schim­mel, Ide Andre, Kinke Kooi, Mai­son the Faux (Joris Suk en Tes­sa de Boer), Mouni­ra Al Solh, Rinke Nijburg, Rudolf Romero, Simon van Til en Nazmiye Oral.
Extra’s: Dori­an Hiethaar, Ben Joost­en, Ger­ard Koek, TADA pro­jecten (Mar­i­je Ver­meulen en Gui­do Nieuwendijk) en Lieven Hen­driks en Jaap Kro­ne­man.
Ontwerp kaarten en ten­toon­stelling: Har­men Liem­burg
Ontwerp pub­li­catie: Kim Waterlander

Simon van Til, Human Figure 2016, Turks kledingatelier
Maison The Faux, Une Faux Mariée Noire, Gaudi aan de rijn
Heidi Linck, Spectrum Molenbeek, 2016
Rudolf Romero, Dualism 1, Voormalig Historisch museum
Ide Andre, The Doer Does, Temporary studio in a deserted garden, 2016
Hanne van der Woude, Robin en Mira, 2016, Koffiehuis de Doelen
Fiona Lutjenshuis, woonboot Oude Rijn
Aline Eras, De verzamelaar, de Klapmuts

Catalogus Living Giving, Biënnale Gelderland

ga naar pagina lijn