Ans van Berkum: Gelderland Biennale brengt kunst en leven bij elkaar

Nieuwe Veluwe 3/16
lees meer +
lijn

Lotte Wijbrands: Biënnale Gelderland

de Volkskrant, 5 november 2016

Ga in dialoog met bewon­ers en gebruik dat gesprek als basis voor je werk, was de opdracht die cura­tor Hanne Hage­naars gaf aan twintig ver­schil­lende kun­ste­naars. Het resul­taat is nog tot en met 20 novem­ber te bewon­deren in de Gelder­land Biën­nale, op aller­lei plekken in Arnhem.

De Gelder­land Biën­nale is natu­urlijk een beet­je oud­er­wets’, zegt Hage­naars, omdat je een provin­cie als grens neemt. Daarom heb ik geprobeerd de gren­zen wat op te rekken.’ Ze vroeg kun­ste­naars van ver­schil­lende leefti­j­den en achter­gron­den, bracht de werken buiten het muse­um en nam het begrip Gelder­se kun­ste­naar’ niet te nauw: er zit­ten kun­ste­naars bij die een huis­je hebben in Zut­phen of die stud­eren in Lon­den. Boven­di­en was ze niet streng als het om de opdracht ging. Een gesprek met een wijk of een ruimte? Kan best. Deze tijd heeft dialoog, gesprek nodig.’ Het resul­teert in een gevarieerde exposi­tie, dwars door de stad.
Nazmiye Oral schri­jft liefdes­brieven, Hen­drick­je Schim­mel ging in gesprek met een bib­lio­the­ca­resse, Hei­di Linck sprak met een ver­waar­loos­de jaren tachtig-buurt.
Heel bij­zon­der vind ik het project van fotografe Hanne van der Woude,’ vertelt Hage­naars. Zij heeft con­tact gezocht met mensen met een psy­chi­a­trische achter­grond. De uitvo­er­ing is con­fron­terend maar prachtig.’

lees meer +
lijn