Artez Arnhem
2011 en 2012

Dubbel vreemd, dubbel lekker

Een van de belan­grijk­ste pub­lieks­groepen wordt tegen­wo­ordig gevor­md door jon­geren en onder invloed van de poli­tiek is het een hot item gewor­den. Geen enkele instelling ontkomt er meer aan om een aan­bod spe­ci­aal voor jon­geren te ontwikke­len. Vee­lal lei­dt dit tot het zoeken naar pop­u­laire ingan­gen om de kun­st herken­baar te mak­en voor een jong, breed en veelk­leurig pub­liek. Nu is het goed om aan te sluiten bij wat jon­geren aanspreekt en de actuele ontwik­kelin­gen in de kun­st bieden daar­toe ook vol­doende aan­knop­ingspun­ten maar uitein­delijk draait het niet om de herken­ning. Jon­geren zijn op zoek naar hun iden­titeit en naar eigen­heid. Dan is het niet stim­ulerend als je alleen maar din­gen tegenkomt die je al kent. Je wilt juist je wereld ver­ruimen De heden­daagse kun­st geeft vaak een vreemde draai aan de bek­ende wereld en opent zo een nieuwe hori­zon. Juist het bij­zon­dere, ontrege­lende en ongri­jp­bare in de kun­st intrigeert jon­geren (en stoot soms ook af). De kun­st biedt hen een andere wereld dan de wereld thuis, op tele­visie of school en reikt hen een nieuwe blik en nieuwe gezicht­spun­ten aan. Het zet aan tot denken over wie je bent en de uit­gangspun­ten voor je eigen lev­en. Kun­st laat indi­vid­u­aliteit zien en is om die reden van belang voor jon­geren.

Dat kun­st op de een of ander de manier aansluit bij de inter­essen van jon­geren is een goed start­punt. Kun­st is ver­bon­den met het lev­en en gaat in op alle denkbare maatschap­pelijke vraagstukken of per­soon­lijke levensthema’s. Goede kun­st houdt in dat de kun­ste­naar daar­bij een inven­tieve of vir­tuoze vorm gevon­den heeft om zijn inhoud te com­mu­niceren. Deze vor­men­taal is veel divers­er dan het con­ven­tionele verf op doek of een ding van marmer en brons. Veel heden­daagse kun­st maakt gebruik van een bek­ende taal’ zoals video of found footage’ zoals ama­teur foto’s en bestaande films of neemt strate­gieën over van réclame en mar­ket­ing.

Voor buiten­landse jon­geren is het soms moeil­ijk­er om een herken­ning­punt te vin­den en kan de heden­daagse kun­st een dubbel vreemd’ oplev­eren. Veel heden­daagse kun­st komt voort uit (West­erse) waar­den ter­wi­jl zij ook die waar­den weer ter dis­cussie stelt. t Een voor­beeld: Kun­ste­naar Jeroen Eisin­ga maak­te een film­p­je van vijf minuten over een lij­dend schaap, een schaap dat op zijn rug ligt, een film­p­je over onmacht en lij­den en opof­fer­ing. Deze beteke­nis wordt al niet cadeau gegeven maar is zek­er voor mensen met een andere religie dan de Chris­telijke ongri­jp­baarHet vervreem­dende van kun­st is daarmee voor allochto­nen dubbel vervreem­dend, namelijk rea­gerend op een toch al andere wereld; want ook al wonen jon­geren al hun hele lev­en in Ned­er­land, het gezin bli­jft dik­wi­jls nog lang een eigen microkos­mos met nor­men en waar­den geënt op een andere, niet meer bestaande sit­u­atie, de thuis­land­si­t­u­atie. Dit vreemd zijn is niet zozeer gesitueerd in andere kled­ing, ander eten en cul­turele gewoon­ten maar in een totaal andere per­cep­tie van de sit­u­atie om zich heen. Con­ser­va­tor Mar­i­anne Brouw­er vertelt over haar ver­bi­jsterende gevoel van buitenges­loten zijn dat haar overviel op de ten­toon­stelling van Chi­nese kun­st Silent Ener­gy waarin het mens­beeld volledig ont­brak omdat in de Chi­nese filosofie alles deel uit maakt van de natuur.Het meest gebruik­te aan­knop­ingspunt is ook hier dat der herken­ning: kun­st uit het land van herkomst of werk van kun­ste­naars met een zelfde achter­grond. Maar dat zou vanu­it de heden­daagse kun­st nog wel eens een vreemd staart­je kun­nen kri­j­gen: ook deze kun­ste­naars stellen hun’ thema’s op een con­tro­ver­siële of oncon­ven­tionele manier aan de orde stellen.

Wat houdt, naast het bieden van herken­ningspun­ten, een opti­male ken­nis­mak­ing verder in?Als eerste stelt een opti­male ken­nis­mak­ing de kun­st cen­traal. Zij intro­duceert de ideeën­wereld van de kun­ste­naar door aan te sluiten bij de eigen ervarin­gen van jon­geren maar wel om er iets aan toe voe­gen. En als tweede is het sim­pel­weg van belang om van je doel­groep te houden om hen te bereiken. Iedere poging om een jon­gere te ent­hou­si­as­meren voor heden­daagse kun­st moet gestoeld zijn op respect en inlevingsvermogen.Als derde is het goed om van de kruis­bes­tu­ivin­gen tussen kun­st en andere gebieden als mode, design, v.j. clips enz. gebruik te mak­en. Jon­geren accepteren een breed gebied als kun­st en hebben geen enkele moeite met het ver­vagen van de gren­zen tussen de dis­ci­plines. Enerz­i­jds zit in dat klakkeloos accepteren miss­chien ook wel een prob­leem want in de huidi­ge beeld­cul­tu­ur lopen afbeeld­ing en realiteit steeds meer en onont­war­baar door elka­ar heen. En verder wordt in deze West­erse wereld bij­na elke besliss­ing ges­tu­urd door com­mer­ciële over­weg­in­gen. In het oplossen van de gren­zen tussen kun­st en andere gebieden lijkt de inten­tie waarmee iets gemaakt dan niet meer uit te mak­en en kun­st en réclame en dec­o­ratie wor­den als gelijken op een lijn gesteld.Kunst zou als tegen­wicht en com­men­taar kun­nen dienen om grip te kri­j­gen op deze werke­lijkheid. Zo liet Klaar van der Lippe in het tijd­schrift The dum­my speaks haar mode’ zien: kled­ing waarin je nie­mand bent. Jeroen Jon­geleen s kun­ste­naars­bi­j­drage aan de muse­umgids voor jon­geren Talk­ing to you” was een tekst op een muur: Voor 75 gulden doe ik alles. Sim­pel­er en krachtiger kan het het com­men­taar op de heden­daagse ontwik­kelin­gen niet zijn.

Hoe kan het vak CKV leer­lin­gen ent­hou­si­ast mak­en voor de heden­daagse kun­st zon­der de kun­st te banaliseren?Veel insti­tuten nemen het zelf doen als uit­gangspunt om jon­geren te bereiken. Rap­pen, zelf film­p­jes mak­en, fotografer­en enz. Dat werkt goed en roept veel ent­hou­si­asme op. Zelf zou ik als voor­waarde aan het actieve aan­bod verbinden, dat het in samen­werk­ing met een kun­ste­naar gebeurt zodat het ook op deze manier een ken­nis­mak­ing is met de ideeën­wereld van de kun­ste­naar. Klaar van der Lippe intro­duceerde haar werk in de klas en ging ver­vol­gens met de klas aan het werk om te komen tot een­mans­demon­straties. Wat is jouw mening, waar­voor wil jij nu demon­str­eren? Ook de work­shops van David Baade in Muse­um Jan Cunen en muse­um Boi­j­mans van Beunin­gen werken uit­stek­end. Leer­lin­gen ervaren dat er even andere regels gelden en zien vanu­it een chaos resul­taat ontstaan​.Om heden­daagse kun­st bij jon­geren te intro­duc­eren zijn meerdere inval­shoeken gebo­den, zow­el actief als passief​.De kant van de passieve kun­ster­var­ing (reflec­tie) is nu vooral te vin­den in de meth­o­d­en van de uit­gev­ers en die mak­en van CKV weer een gestruc­tureerd saai leer­vak. En dat is jam­mer. Een speels spranke­lend en divers aan­bod van meer kun­st­beschouwende aard is met name hard nodig.