De Paviljoens, Almere
4 juni 2012 — 23 september 2012

De canon van de Ned­er­landse geschiede­nis is in het lev­en geroepen als een han­dlei­d­ing voor wat iedereen van de Ned­er­landse geschiede­nis zou moeten weten’, ingedeeld in vijftig onder­w­er­pen. In de ten­toon­stelling Half suik­er, half zand neemt hoof­dredac­teur Hanne Hage­naars van kun­st­ti­jd­schrift mis­ter Mot­ley het meest recente deel van deze canon – vanaf de Tweede Werel­door­log tot heden – onder de loep. De wederop­bouw, de water­snoodramp, de voor­ma­lige Ned­er­landse koloniën, de Rot­ter­damse haven, Sre­breni­ca, veelk­leurig Ned­er­land’ – hoe reflecteren kun­ste­naars op de onder­w­er­pen uit de canon? Met deze keuze van kunst­werken uit de afgelopen vijftig jaar wordt de canon uit­gerekt tot een com­plex en gelaagd verhaal.

Geschiede­nis en iden­titeit wor­den vaak met elka­ar in ver­band gebracht, maar hun relatie is com­plex. De titel Half suik­er, half zand ver­wi­jst naar een krachtig mengsel dat zoet en weer­barstig tegelijk is en dat zelfs de meest geoliede machine kan doen vast­lopen. Kun­st kan met indrin­gende beelden de geschiede­nis ver­rijken, maar ook ons denken erover ontrege­len of haar voorzien van een menselijk gezicht.

De ten­toon­stelling werd door Mari­na de Vries in de Volk­skrant genoemd als een van de drie meest inter­es­sante ten­toon­stellin­gen van dat jaar. 

Met werk van: Tiong Ang, Gijs Ass­mann, Pedro Bakker, Jasper de Bei­jer, Paul Beumer, Gilles de Brock, Nik Chris­tensen, Hans Cit­roen, Amie Dicke, Jan Dietvorst, Gilbert van Drunen, Uta Eisen­re­ich, Hadas­sah Emmerich, Daan van Gold­en, Kaleb de Groot, Maja van Hall, Toine Horvers, Simon­ka de Jong, Hamid El Kan­bouhi, Iris Kens­mil, Natas­ja Kens­mil, Johan van der Keuken, Friso Keuris, Rob van Kon­ings­bruggen, Mar­i­jn van Kreij, Oto­bong Nkan­ga, Ronald Ophuis, Oksana Pasaiko, Wim T. Schip­pers & Willem de Rid­der, Char­lotte Schleif­fert, Henk Wild­schut, Zijl­mans & Jongenelis

Pedro Bakker en Uta Eisenreich
Friso keuris
Hamid El Kanbouhi
Hans Citroen
hewald Jongenelis en Sylvie Zijlmans, De gedoger
Nik Christensen