De Garage, Rotterdam
18 november 2016 — 15 januari 2017

Bij­na iedereen heeft zo eens aan het water ges­taan, verzuch­t­end in geluk dat je van dat over­weldigende beeld deelgenoot mag zijn. Na ver­loop van tijd trans­formeert echter deze beteke­nis. Het wordt donkerder. Want stel je voor, je waadt je in de oceaan. De reflec­tie ver­licht je, maar onder en boven je strekt de duis­tere leegte zich uit: de oneindigheid van het donkere hemel­gewelf ondoor­gron­delijk ver boven je hoofd en de pikzwarte diepte van de nachtelijke oceaan beweegt zich onder je. Je kunt niet ver kijken in het donker, het enige wat je ziet is die aldoor veran­derende reflec­tie. Door het glin­sterend opper­vlak­te kun je zwem­men, maar je kun het niet van­gen, niet vasthouden, niet meen­e­men. Het is slechts tijdelijke weer­spiegeling van de werkelijkheid. 

Juliaan Andeweg en Iris van Dongen

Alles in de wereld is in die spar­kel­ing ocean als een voor­bi­j­gaande, aan ver­val onder­he­vige, ongri­jp­bare kopie van een ide­ale vorm met een per­ma­nent en onver­ganke­lijk bestaan buiten ruimte en tijd. De ongri­jp­bare werke­lijkheid, de alle­gorie van de grot.Hoe omvan­grijk­er onze ken­nis van de wereld wordt; weten­schap­pers die zich buigen over natu­urver­schi­jnse­len, over menselijk gedrag, ziek­te en toekomst, des te grot­er groeit het besef hoe omvan­grijk de ken­nis is die de mens nog niet heeft ver­gaard. Mythisch denkver­mo­gen maakt plaats voor real­isme. De groot­ste weten­schap­pers erken­nen hoe klein hun ken­nis is ten over­staande van de kos­mos. De ruimte om ons heen is diep, donker en pikzwart. Is dit de ware beteke­nis van Sparkling like the sur­face of the ocean at night.

overzicht

Als kun­ste­naar ken je deze echo, de ongri­jp­bare werke­lijkheid. Zoals een kunst­werk de werke­lijkheid weer­spiegelt en ook iets toevoegt in de duis­ter­n­is. Kunst­werken die terugk­ijken naar de geschiede­nis, of vooruitk­ijken in het nog onbek­ende voor ons, ref­er­eren aan de grote voor­beelden: het is alti­jd een reflec­tie van iets dat is geweest, iets dat ons menselijk bestaan definieert maar niet con­creet kan vangen.

Over de meer­voudi­ge inter­pre­taties van deze ene zin: Sparkling like the sur­face of the ocean at night gaat de ten­toon­stelling in de Garage Rotterdam.

Cura­toren: Hes­ke ten Cate en Hanne Hage­naars
Kun­ste­naars: Özlem Altin, Frank Ammer­laan, Juli­aan Andeweg, David Jablonows­ki, Matthew Day Jack­son, Charl Land­vreugd, Sarah Pich­lkost­ner, Iris van Don­gen, Dou­glas White, Robert Zand­vli­et

Ozlem Altın, Untitled (Oppression)
Sarah Pichlkostner, It's definitely not Müller, it's Joop, 2016
Douglas White, Black Palm, 2016
David Jablonowski, Untitled 3, 2012
Matthew Day Jackson, New Days (after Roger White), 2009
Robert Zandvliet, Lavender Mist, 2010