7 juni 2018
presentatie kunstwerk

Zigza­gzigzag is een mag­a­zine voor het Rijksverza­melka­n­toor aan de Slachthuis­straat 71 in Roer­mond. Hier gaan medew­erk­ers van Rijk­swa­ter­staat en Onderne­mend Ned­er­land het net ver­bouwde flex kan­toor met elka­ar delen, waar voor­taan een clean desk pol­i­cy’ geldt.

Het mag­a­zine wil de werk­ers op kan­toor met elka­ar ken­nis lat­en mak­en en reflecteren op het lev­en op kan­toor. Mid­dels work­shops door kun­ste­naars, mid­dels kun­st en ver­halen hoopt Zigza­gzigzag dit doel te bereiken. De opdracht kwam via Gijs Friel­ing, coördinerend adviseur beeldende kun­st van het ate­lier Rijksbouwmeester.

Inleiding Zigzagzigzag

De zon schi­jnt door de ramen en zet de kan­toorverdieping in een gouden licht. Er is meer glas dan ooit om naar buiten te staren. Naar de geel­geveerde vogels die op een tak hip­pen of voor het raam langs flad­deren om te lan­den in een stru­ik. Hun titi­tuu of tituu is bin­nen te horen. Als ambte­naar zit je veel bin­nen, en als je toch moet bin­nen zit­ten, dan graag in een fijn gebouw.
De Rijksover­heid is ver­ant­wo­ordelijk voor de huisvest­ing van de rijk­sambtenaren. In het rijks­brede huisvest­ingskad­er Fysieke Werkomgev­ing Rijk (FWR) staan de uit­gangspun­ten voor een effi­ciënte en effec­tieve rijk­shuisvest­ing beschreven.
In 2017 is het Rijksverza­melka­n­toor Slachthuis­straat Roer­mond opgeleverd. Niet echt een roman­tis­che naam, maar wat moet je anders als er op die plek vroeger een slachthuis stond. Fred Her­re­godts, de con­ciërge, stu­urt me een foto. Ver­vol­gens komt het ver­haal dat hij bij de open­ing in 1992 vioolt­jes had geplant en dat deze al na drie weken ziel­loos ver­welkt op de grond lagen. Door al het bloed van de ges­lachte dieren was de grond ern­stig vervuild. Som­mige gebruik­ers lijken het geloei van de koeien nog te horen. Of de lucht van gestold bloed als een vleug­je par­fum te ruiken. 

inhoudsopgave
L: Madelina Zaharia, Dear P (version 3), 2018

De naam Fred Her­re­godts kwam ik ook tegen in de Aangepaste plan­ning schouwronde aanbeste­d­ing Restau­ratieve dien­stver­len­ing Dien­sten.’ Nu is het nieuwe hal­fronde kan­toor­pand in vol gebruik, met flex­plekken. De bouww­erkza­amhe­den zijn in opdracht van het Rijksvast­goedbedri­jf uit­gevo­erd. Als er gebouwd wordt is ook de per­cent­ageregeling voor beeldende kun­st van toepass­ing. Vaak lei­dt dat tot een beeld,of ander­soor­tige kun­st­toepass­ing in het gebouw. Dit keer is de kun­stop­dracht het mak­en van een tijd­schrift, met als doel een verbind­ing te zoeken tussen de gebruik­ers, de afdelin­gen van het rijksverza­melka­n­toor en de omgeving. 

Het kad­er FWR omvat kwan­ti­tatieve, kwal­i­tatieve en kosten­normerin­gen, gericht op effi­ciënt en effec­tief gebruik van rijk­skan­toren. Het bevat tevens doel­stellin­gen en uit­gangspun­ten voor de inricht­ing van rijk­skan­toren. Daar­naast vormt het eve­neens een con­cept voor een kan­toor­w­erkomgev­ing voor ambtenaren dat tijd- en plaat­son­afhanke­lijk werken mogelijk maakt. Een nadere uitwerk­ing van het kad­er heeft gere­sul­teerd in de uit­gave: Het Nieuwe Rijk­skan­toor d.d. april 2014.

Een paar onderde­len uit de de scope van de werkomgev­ing Slachthuis­straat 51 – 69: aan­passin­gen ivm zicht­baarheid en herken­baarheid van de cen­trale entrée vanaf het plein; cen­trale recep­tiebalie en ser­vi­cepunt (incl wachtru­imte); toe­gangscon­t­role entreege­bied; cen­trale ver­gader­ruimten begane grond; aan­landw­erk­plekken begane grond; voorzienin­gen kof­febar nabij ver­gader­centrum; werkomgev­ing begane grond t/​m 3e verdieping anker­pun­ten; reproruimten op de verdiepin­gen; opfris­beurt toi­letru­imten; ver­hogen com­fort­niveau 3e verdieping (prob­lematiek glas­bouw­ste­nen gevel);

Het is alle­maal ogelost. Er zijn flex­plekken en ver­gaderunits. Er is licht en ruimte.
Er zijn klacht­en en com­pli­menten.
En dit is het resul­taat van de kun­stop­dracht: het een­ma­lige tijd­schrift genaamd Zigza­gzigzag, waarin de gebruik­ers van het kan­toor­pand en de bewon­ers van de aan­liggende wijk in beeld wor­den gebracht mid­dels portret­ten, inter­views, ver­halen en workshops.

Hanne Hage­naars, schri­jver, cura­tor en samen­steller van dit tijdschrift

Ontwerp: Stukk Design, Arnhem

Kun­ste­naars:
Auk­je Dekker & Wille­had Eil­ers
Bernke Klein Zand­voort
Gijs Ass­mann
Richt­je Reins­ma
Vibeke Masci­ni

tussenpagina van Stukk design
L: Beni Bischof, Psychobuch, R: Hub Knoten, hobby bijzondere auto's
Tekst van Richtje Reinsma
L: kunstwerk Charlott Markus
bijdrage Vibeke Mascini: de voet van Roermond
bijdrage Vibeke Mascini: de voet van Roermond
bijdrage Vibeke Mascini: de voet van Roermond