Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur, Maastricht
januari 2018

Gids voor de zintuigen in Maastricht

Deze stads­gids is gemaakt voor iedereen die Maas­tricht eens op een rad­i­caal andere manier wil ervaren.
Zoals alle gid­sen vertelt hij over bezienswaardighe­den in de stad: musea, kerken en mon­u­menten. De gids laat vooral zien dat in de kerken niet alleen de geur van wierook hangt maar ook de belofte dat met het aansteken van een kaarsje extra bij­s­tand onder­weg is.
Deze gids gaat in op al die zin­tu­igelijke ervarin­gen van de stad Maas­tricht: waar bij­zon­dere zak­en voor de tong, het oor of de neus te vin­den zijn: een automaat waar gedicht­en uitrollen, het zuurvlees bij Sjiek of het tikken van ele­gante hakken op het Amorplein.

Maastricht IS de stad der zintuigen!

De gids is sub­jec­tief, incom­pleet, dwars en asso­ci­atief. Hij is door kun­ste­naars, schri­jvers en inwon­ers inge­vuld om die ver­schil­lende sen­suele ervarin­gen in kaart te bren­gen. Zoek je geurende lin­den­bloe­sems, een wachtkamer vol kun­st, zwan­gere devotie bij Sterre der Zee, wijds uitzicht bij de Enci­groeve of de volle bor­den bij Gio’s? Wilt u weten waar de Maas­tricht­e­naar zijn lekkere’ bood­schap­pen doet? Welke lucht­jes pop­u­lair zijn? Welk zeldzame kruid groeit hier? Hoe maak je een muziek­stuk van de stad? Deze gids biedt inzicht in hoe je luis­terend, ruik­end, of blind door Maas­tricht kunt wandelen.


Hoofd­stukken:

Geluis­ter van Maas­tricht, door Pieke Werner

Vocab­u­laire van de stad

Boven en onder de grond

Het zes­de zintuig

Botan­i­ca

Ons

Smul­pa­pen

Groen, rood, geel

Capu­ci­jn­er­straat 98

Licht in Maas­tricht, Toon Teeken

Ontwerp: San­dra Kassenaar

Sanne Vaassen

Maas­tricht, gids der zin­tu­igen’ maak­te ik in opdracht van cul­tu­urhuis Mar­res, opgericht in 1998 in Maas­tricht. Directeur (opdracht­gev­er en mee­denker) is Valen­ti­jn Bij­vanck. Deze gids is ver­vaardigd ter gele­gen­heid van het twintig­jarige bestaan van Mar­res in de stad Maas­tricht.

De gids kreeg ruim aan­dacht in de pers, voor recen­sies: scroll naar beneden

Geluister van Maastricht, Pieke Werner
Route van de blindegeleidehond
Gedichten-automaat
Op vakantie in een buitenwijk
Op vakantie in een buitenwijk
Lindenbloesemroute
Kaart Enci, Toon Teeken
Verloren onder de grond
Kapel de Lourdesgrot
Route door de Sint-Servaasbasiliek
Pelgrimsroute Sterre der Zee
Beklierde Ogentroost, Claudia Sola
Vlinderroute, Stefan Cools
Ons, op zondag
Kiki Niesten, de beau monde van Maastricht
Dunya supermarkt
Slager Willems
Gio's, Johannes Schwartz
Licht van Maastricht