De moed­er neemt de vad­er mee op reis en hun dochtert­je Georgina bli­jft thuis achter met nan­nies die voor haar zor­gen. Iedere dag stu­urt de moed­er een ansichtkaartkaart. Bewi­js van liefde en afwezigheid tegelijk.
And every day we were apart I wrote to her.’ (De moed­er.)
I have come back to the fam­i­ly.’ (De vad­er.)
The drink­ing stopped and so did the post­cards.’ (De dochter.)
210 van deze 1136 ansichtkaarten zijn ges­e­lecteerd en in een dik boek geprint, de voorz­i­jde en de achterz­i­jde van de gedruk­te kaarten vallen exact samen en de geschreven tekst op de kaart is er in druk­let­ters naast gezet zodat het makke­lijk te lezen is. Een zon­negeel, gifgeel boek, dikker dan een tele­foon­boek, zo dik dat de rug drie knikken nodig heeft om goed open te kun­nen vallen. In het boek is hun ver­haal terug te lezen. The Begin­ning.
Dit keer wilden ze bij elka­ar bli­jven, James en Jen­nifer. Ook toen Georgina werd geboren en de vad­er dronk, gigan­tisch dronk. De arts waarschuwde hem dat er met die fles nog hoo­gu­it twee jaar over waren. Rehabs hielpen niet. Jen­nifer ont­dek­te dat James nauwelijks een drup­pel dronk als ze samen op reis waren, en ze besloot zo veel mogelijk samen met hem op pad te gaan, to dry him out’. De eerste reis begint op 25 okto­ber 1989 en op de ansichtkaart staat te lezen: Qui (we) love you more than Paris.’
Georgina is dan 79 dagen oud.
Op 8 augus­tus 1990, een dag na de ver­jaardag van Georgina, schri­jft Jen­nifer: Over the Atlantic ocean en route to Boston. My dar­ling 1 year 1 day. The dots at the side of the stamp are the spots of col­or used. I do won­der if you will like stamps. Men­tion­ing dots reminds me of kites which are dots in the sky; a tug-of-war with the wind. Love Mumm.’
16 novem­ber komt de laat­ste kaart in dat jaar, dus de fam­i­lie is samen met het Ker­st­feest en Oud & Nieuw. Gelukkig!

Op 7 augus­tus 1991: We’re here and you’re there which is a ter­ri­ble sit­u­a­tion on the occa­sion. We have spent the day with Jill and that was jol­ly good. We laughed because we were with you on the 21st! These fel­lows threw the British out in 1775 just before the Boston Tea­party. Not like your birth­day, a bit rougher. Love Dad and Mumm.’ De kaart bevat een afbeeld­ing van het stand­beeld van The Minute Man, lood­gri­js tegen een fel­blauwe hemel.
En hoe vreemd is het om te lezen dat tij­dens deze anti-alco­hol-trip de vad­er soms veni­jnige woor­den over de moed­er schri­jft: Mumm has swal­lowed so many pills that she rat­tles when she walks.’ Verder zijn er tek­sten over de ver­schil­lende soorten cham­pagne, over Left Hand Day in Ameri­ka, over ver­tragin­gen en bad behav­ior, en dan op 17 maart een tekeninget­je van een jagende dad­dy: We are very sad that you have measles and a high­fever – all these awful child­hood dis­eases one has to mud­dle through in grow­ing up. The good news is that the tiles were laid today in your bed­room and the bath is in situ in your bath­room.’ Lat­er: Dad­dy has been bril­jant. His French is so good the natives want to claim him.’ En nog lat­er de verzucht­ing: To be the queen and live with such paint­ings.’
De kaarten zijn op een paar na geen kinderkaarten, veel kun­st, mon­u­menten, ste­den en land­schap­pen. Alvast een kijk­je naar de wereld.
Hair. My hair – mass­es of it – is an expen­sive, time con­sum­ing night­mare. Cauchemar. Every three weeks colour. Every months strain­ten­ing. Every week iron­ing.’
Soms zijn er zelfge­maak­te kaarten en iedere postzegel is met even grote zorg gekozen als elk geschreven woord.

Maar de ansichtkaarten komen niet alleen; zoals iedere film op dvd komen ze met aller­lei extra’s, het gezin haalt zichzelf bin­nen­ste­buiten, zoals je een kled­ingstuk omkeert en daarmee alle naden, stik­sels en voer­ingstof­fen zicht­baar maakt. Wat doet deze fam­i­lie zichzelf aan?
Door het boek heen staan tek­sten van ieder van de drie hoofd­per­so­n­en, er is een klein fotoal­bum, en er zijn de Con­ver­sa­tions’: 21 gesprekken hebben ze met elka­ar gevo­erd en zon­der cen­su­ur in het boek gezet. Zo stel ik me een AA bijeenkomst voor, van een schokkende eerlijkheid, en dit keer mag ik mee­doen aan de zijli­jn, ik mag het lezen.‘I don’t remem­ber you and Dad at all before sev­en. Zilch (niets). If we have 1200 post­cards and some days there were three in one day, that’s a lot of years. And that’s being kind,’ zegt de dochter.
In tien jaar tijd wer­den er 1136 ansichtkaarten geschreven. Omgerek­end is de dochter zo ongeveer een derde van de tijd alleen gelat­en. Alle kaarten zijn door Jen­nifer bewaard: 205 vlucht­en, 268.162 miles in de auto, twee stierengevecht­en, one speed­ing tick­et, 53 niet betaalde par­keer­bon­nen, 13 afge­laste vlucht­en, een bom­meld­ing, 205 kerken, poli­tiek, oor­logen, sti­j­gende pri­jzen, geboortes, begrafenis­sen, vakanties en zo meer.
Toch is dochter Georgina laconiek en mild over haar opvoed­ing. Allereerst is er die bij­na schri­j­nende eerlijkheid die je als lez­er steeds onge­makke­lijk­er maakt, maar die ook bewon­der­ing oproept. Georgina: It’s been a much more hon­est fam­i­ly envi­ron­ment because you have nev­er been dis­hon­est with me. Dad doesn’t real­ly say much so there’s no dis­hon­esty there. [An iron­ic laugh] Yeah, I think a lot of fam­i­lies tried to hide things for so long – sud­den­ly the truth comes out and all hell breaks loose. Our truth would come out and it would cre­ate very unpleas­ant moments, but it would only last a day or two days instead of three years because every­thing was hid­den for so long. Life has been bru­tal­ly hon­est from when I was young. That could have been good or bad but I think it’s turned out to be very good.’
Dan zijn er die lieve wijshe­den die iedere oud­er wel eens tegen zijn kind zegt, wees voorzichtig’, ter­wi­jl je weet dat het kind zodra het de hoek om is die woor­den al ver­geten is. Je stelt jezelf gerust.
Dochter Georgina vertelt in de Con­ver­sa­tions’: On the oth­er side was the les­son of the day: don’t ever be depen­dant finan­cial­ly. Rely on your­self first. Don’t mar­ry a man with crum­my shoes. A woman must nev­er seem in a hurry.’

Jen­nifer maak­te het boek voor de 21ste ver­jaardag van Georgina maar miss­chien ook wel een beet­je voor zichzelf, ter gerust­stelling, als een bezw­er­ing. Het is opge­dra­gen aan de acht kinderen uit hun eerdere huwelijken. Iedere besliss­ing is gebaseerd op het getal 3, het is te koop voor 999 euro en gedrukt in 999 exem­plaren. Het per­fecte ontwerp is van Irma Boom.
En wat je er als buiten­staan­der ook van mag denken, Georgina is alti­jd liefde­vol over haar oud­ers. Even though my moth­er was absent, she immor­tal­ized every day she was gone. She endowed me with her abil­i­ty to observe, give detail and dis­cov­er a good sto­ry, and gave me a love for his­to­ry and per­haps uncon­scious­ly, for Rus­sia.’
The book is yel­low because it’s full of light and suc­cess!’ vertelt Jen­nifer in een interview.