Fries Museum, Leeuwarden
10 oktober 2020 — 14 februari 2021

Het werk van de kun­ste­naar Con­stant Dul­laart (Lei­der­dorp, 1979) draait om het inter­net. Hij doet al jaren onder­zoek naar nepac­counts op social media, réclame en pro­pa­gan­da; thema’s die actuel­er zijn dan ooit. Zijn werk reflecteert op de bredere sociale en cul­turele effecten van manip­u­latieve nieuwe media. Met de ten­toon­stelling in het Fries Muse­um pre­sen­teert Dul­laart zijn eerste muse­ale solotentoonstelling.

Een online account bij Face­book, Insta­gram, Google, Snapchat, Twit­ter of Telegram is snel aange­maakt.” aldus Hanne Hage­naars, samen­steller van de ten­toon­stelling. Likes zijn op deze plat­for­men de maat voor je suc­ces. Iedere insta­gram­mer’ gloeit op van veel likes, maar het vreemde is dat je die ook kunt kopen. Hier bestaat een grote markt voor. In lan­den als India en Bangladesh werken mensen dag in dag uit aan het mak­en van nep accounts om zo die likes te kun­nen plaat­sen voor de kop­er.”

Een nieuw gedicht van Dul­laart, gebaseerd op de woor­den van het per­son­age Lord Hen­ry Wot­ton uit Het Portret van Dori­an Gray’ van Oscar Wilde, vormt de basis van zijn eerste muse­ale solo­ten­toon­stelling. Het is een samenkomst en spel met inter­net, weg­w­erp-iden­titeit­en, pro­pa­gan­da en media kri­tiek. De expo in Leeuwar­den neemt de bezoek­er met ver­schil­lende instal­laties mee op een avon­tu­urlijke reis in de duizel­ing­wekkende wereld van online pro­pa­gan­da, nep­nieuws en nepvol­gers. Wat is echt en wat is niet echt op het inter­net? En wan­neer is het werk van de kun­ste­naar?

Con­stant Dul­laart is een voor­ma­lig res­i­dent van de Rijk­sakademie in Ams­ter­dam. Dul­laart woont en werkt Berli­jn, daar­naast werkt hij regel­matig in Ams­ter­dam en is hij onderdeel van de Rapid Response Res­i­den­cy van Eye­beam in New York. In 2015 ontv­ing hij de Prix Net-Art, de inter­na­tionale pri­js voor inter­netkun­st. Zijn werken wer­den getoond in MCA, Chica­go, Whitechapel Gallery Lon­don, Schirn Kun­sthalle Frank­furt, Import Projects Berlin, Utah Muse­um of Con­tem­po­rary Art, ZKM Karl­sruhe, Vic­to­ria & Albert Muse­um Lon­don en MAAT Lis­bon. Dul­laart heeft ver­schil­lende ten­toon­stellin­gen samengesteld en doceerde aan uni­ver­siteit­en en acad­e­mies in heel Europa.