IMG 8994

Een indruk­wekkende ten­toon­stelling van patri­cia kaersen­hout in muse­um Bon­nefan­ten in Maas­tricht.
Ze belicht de verzwe­gen kant van de geschiede­nis: wie realiseerde zich tot voor kort dat de ken­nis van haar ken­nis berustte op prachtige tekenin­gen van de 18-eeuwse Maria Sybil­la Mer­ian van berusten op de ken­nis van inheemse vrouwen die dit met Mer­ian deelden. Zij zijn onbek­end zijn gebleven. OP een nieuw groot wand­kle­den is zo’n ver­lei­delijke botanis­che afbeeld­ing te zien en op de andere helft doemt heel licht een de con­touren van een vrouw op. 

’ In de west­erse geschied­schri­jv­ing wor­den zwarte vrouwen niet meegenomen; je ziet ze niet, je hoort nooit iets over ze. Ik wilde dat zo visu­alis­eren. Waar de vrouwen wel nog steeds wor­den gezien, is in clichébeelden waarin het lichaam wordt gesek­su­aliseerd. Ik wilde die twee din­gen bij elka­ar brengen.”zegt kaersen­hout in novem­ber 2022 tegen Dominique van Vars­seveld.

Ook het magis­trale werk Guess who’s Com­ing to Din­ner too, hier anders opgesteld dan de eerste keer dat ik het zag in de Appel in Ams­ter­dam. Zo is het bij­na nog beter, alsof het gezel­liger is gewor­den, een bijeenkomst van een intieme vrien­den­club. Hier wor­den de zwarte vrouwen uitgen­odigd als reac­tie op de beroemde fem­i­nis­tis­che instal­latie The Din­ner Par­ty (1979) van Judy Chica­go waar alleen witte vrouwen mocht­en komen dineren.

Op een stuk witte muur is, in fragiele let­ters op de muur staat het gedicht van Rachid Novaire zodat je kunt meelezen als je luis­tert naar zijn stem die het voor­leest.
Er zijn intense tekenin­gen te zien gemaakt met onverwachte mate­ri­alen zoals bleek­mid­del. En de film Le retour des femmes col­ib­ris die eerder te zien was bij het CBK zuidoost.

Een overzicht­sten­toon­stelling die het werk echt alle eer aan­doet, want de werken ver­sterken elka­ar, een mooie selec­tie, prachtig ingericht.

lees ook:
https://​www​.han​neha​ge​naars​.nl/​p​o​r​t​f​o​l​i​o​/​a​r​t​i​k​e​l​e​n​/​i​n​-​h​e​t​-​w​e​s​t​e​n​-​i​s​-​d​e​-​g​e​s​c​h​i​e​d​e​n​i​s​-​s​t​i​l​-​d​o​o​d​-​v​e​r​g​e​t​e​n​-​p​a​t​r​i​c​i​a​-​k​a​e​r​s​e​n​h​o​u​t​-​i​n​-​d​e​-​appel

Morena Bamberger: 'I still believe' in Odapark in Venray

lees meer

Free Radicals: CBK Zuidoost

lees meer