IMG 3783

Gis­teren om 12 uur stond ik mid­den in een droom van More­na Bam­berg­er, al is dat niet krachtig genoeg uitge­drukt, meer een visioen, in een hal­lu­cinerende instal­latie. Een droom wordt door de weten­schap opgevat als een ver­w­erk­ing van van de dag, iets dat zelfs via de fys­i­olo­gie te verk­laren is, maar de dromen van More­na zijn bood­schap­pers van het hogere.
Als der­tiende per­soon bevond ik me in het mid­den van een kring van twaalf gezicht­en, maskers die me niet alleen aankeken maar dwars door me heen gin­gen. Ik rilde, werd warm en voelde me ver­bon­den maar wist tegelijk niet wie zij waren. En wie was ik, hier, om 12 uur in Oda­park Venray?

More­na deelt haar gevoel­swereld, ideeën en visioe­nen met ons, we mogen ze mee- beleven. Daar spreekt een groot vertrouwen uit.
Eerst liep ik op de tast over schelpen­zand door een woud van lia­nen met kleine klimop blaad­jes. De geur van bos. Dan stap ik de cirkel van hangende slierten bin­nenin en wordt omringd door maskers, wezens — een kring van vooroud­ers, dieren, aliens, entiteit­en, energieën. Ik weet het niet, al resoneert hun energie dus heftig met de mijne.
Eén masker is opge­bouwd van bergkristal, het edel­steen dat ooit zo werd genoemd omdat men dacht dat de steen eeuwig bevroren water was. Een groen boswezen, een sja­maan, een duis­tere duiv­el, een vrouwelijke energie.

More­na vertelt dat ze als kind al in een telepathis­che con­nec­tie met de wereld stond. Ze heeft de gave om onzicht­bare lagen waar te nemen, zoals chakra’s, aura’s en licht­stralen rond bomen en per­so­n­en. Deze ervarin­gen vor­men de directe de directe bron­nen voor haar werk. Soms droomt ze over een werk dat ze ver­vol­gens gaat mak­en en ze bli­jft alti­jd trouw aan wat ze doorkri­jgt.
I still believe, is de titel van de ten­toon­stelling. Er is geen twi­jfel, het was er het is er. Ik denk heel groot en ik kijk heel groot.’

De wezens die daar in de cirkel hangen noemt ze voor het gemak maskers.
In west Europa en draagt de mens vooral een masker om zich achter te ver­stop­pen, vanu­it het Chris­telijk geloof betrof het een ver­hulling van je werke­lijke gezicht. Maar in oude cul­turen geven maskers juist vaak de essen­tie weer. Tij­dens rit­ue­len kon­den de vooroud­ers of bij­zon­dere geesten via het masker aan­wezig zijn. Het masker dient als mid­del om de geest van de vooroud­er te lat­en spreken en bevat­ten de scharnieren’ die de lev­ende wereld verbinden met die van de overlede­nen. In de west­erse wereld zijn ik’ en de ander duidelijk geschei­den maar in veel (oude) cul­turen is dat geen uit­ge­maak­te zaak. De geesten houden zich schuil in de bomen of in de zachte nev­el. Je kunt met hen prat­en maar de geesten zijn tegelijk­er­ti­jd ook onderdeel van het ik’, van ieder mens. Ook vol­gens More­na laat een masker juist veel zien.

More­na vertelt over een droom waar­bij ze in de sneeuw lag en een groep wol­ven op haar afs­tor­mde. Ze ren­den dwars door me heen, als geesten. Ik trilde hele­maal en besefte lat­er de ver­bor­gen bood­schap van de droom. De wol­ven voelden als een fam­i­lie die me wilden ste­unen, de roedel. De wolf zelf staat voor het instinc­tieve, het intu­itieve.’
Het onder­be­wustz­i­jn is een groot veld, en is even­goed deel van onze werke­lijkheid, als is dat nogal ver­dron­gen door de weten­schap, door het direct waarneem­bare en de feit­en’

In een vol­gende ruimte draait een oplich­t­ende gouden bal rond zijn as en daarachter doemt een gri­js wolken­veld op. Ik heb geen idee van plaats en afs­tand dus loop ik met uit­gestrek­te armen naar de bol toe. De gouden bol bestaat uit kleine sol­daat­jes die zichzelf beschi­eten. Loop je om de bol heen dan sta je tegen­over een zwart gat.
More­na noemt de bol Sam­sara, het in cirkels rond­draaien van de ellende op de wereld. De filosoof Shankara noemt sam­sara het uni­verse­le word­ing­spro­ces’, het ein­de­loze wor­den, in con­trast tot het ein­de­loze Zijn.
Sam­sara is de wereld zoals gewone wezens die beleven, de wereld van oor­logen, begeerte, hebzucht en macht. En juist voor More­na heeft dat een diepe beteke­nis, zij komt uit een Sin­ti fam­i­lie die een lange geschiede­nis ken­nen van wantrouwen, uit­stot­ing en ver­vol­ging. In 1943 werd het hen ver­bo­den om rond te reizen en ver­vol­gens wer­den veel Sin­ti en Roma gede­por­teerd naar con­cen­tratie kam­p­en.
Het verleden is niet los­gesne­den van haar gen­er­atie maar het verleden wordt via de vooroud­ers doorgegeven: we hebben ons naar de toekomst gericht, maar wij in feite staan we met de rug naar de toekomst, vanu­it het verleden kun­nen we een toekomst bouwen.’ zegt Morena.

Haar instal­latie brengt je als bezoek­er naar een in lim­bo’ sit­u­atie en dat voel je in het derde deel van de instal­latie het sterk­ste. Eerst de lucht van zoete suik­er. Dan doet de ruimte doet me afvra­gen of ik wakker ben of nog verder droom, na de trance waarin ik was beland temid­den van de kring van indrin­gende energieën. Hier zijn aliens aan­wezig, geland in de goot­steen van een keuken­blok. Een pan­nenkoek zweeft tussen de wolken. Rep­tiel­wezens slen­teren in een lange rij van niets naar ner­gens. Twi­jfe­len aan de realiteit; de laat­ste ruimte draait ron­dom de vraag: Is het waar geweest? Het spot met het schep­pingsver­haal. Was er echt een land­ing op de maan? Waar kijken we eigen­lijk naar?

Bin­nenko­rt opent in muse­um Bon­nefan­ten in Maas­tricht de ten­toon­stelling van de kun­ste­naar Mał­gorz­ta Mir­ga-Tas die op de laat­ste Bien­nale in het Poolse paviljoen te zien was en wiens werk reflecteerde op het lev­en en de ervarin­gen Roma peo­ple.
Directeur Sti­jn Hui­jts bracht haar in con­tact met More­na Bam­berg­er en zo kwam er een samen­werk­ing tot stand.
De open­ing is op 8 juni in Bon­nefan­ten­mu­se­um Maas­tricht.

De exposi­tie I still believe’ in Oda­park Ven­ray is nog te zien tot 3 maart 2024.

Patricia Kaersenhout: Visions of Possibilities

lees meer