Img 1980

Gis­teren weer zo’n feestelijke druk­be­zochte open­ing in het Cbk Zuidoost, de plek waar inclu­siviteit alti­jd vanzelf­sprek­end is. Pulserende werken van kun­ste­naars die dit keer wor­den samenge­bracht onder de naam Free Rad­i­cals’: Vri­je Rad­i­calen wor­den gezien als posi­tieve ele­menten die bac­ter­iën en virussen te lijf gaan. Ofwel kun­ste­naars die mis­standen in de maatschap­pij aan de kaak stellen of een rad­i­cale werk­wi­jze hebben. Ze rea­geren op dishar­monie en onbal­ans in de huidi­ge samen­lev­ing. Dat doen ze alle­maal op een eigen manier, bin­nen hun eigen con­text en vanu­it hun eigen achtergrond.Deze werken zijn van Marielle Videl­er, Patri­cia Kaersen­hout, Ephrem Solomon Tegegn, Tyna Ade­bowale en Raul Balai.

Marielle Videler
Patricia Kaersenhout
Ephrem Solomon Tegegn
Ephrem Solomon Tegegn
Tyna Adebowale
Raul Balai

Patricia Kaersenhout: Visions of Possibilities

lees meer

Op atelierbezoek bij Mariëlle Videler: Bird Bath

lees meer