5B6828De252D4468

Het werk van Fem­my Otten is vol schoonheid, onge­bruike­lijke eigen­zin­nige schoonheid. Het doet me soms denken aan de uit­spraak van Grayson Per­ry: you can put any­thing on a pot, because it is a pot, peo­ple accept it’, gevol­gd door zijn smake­lijke lach.
Fem­my Otten gebruikt de schoonheid om mensen mee te voeren en dat er ver­vol­gens dwarse din­gen gebeuren, daar ga je hele­maal in mee. Het werk is zo sen­sueel, zo lichamelijk dat je er zelf ook naakt tegen­over staat. Onge­makke­lijk, maar die liefde­volle schoonheid neemt het onge­mak weer weg.
Haar kun­st beweegt mee met haar lev­en, de liefde, de roes, moed­er­schap, kinderen, het lichaam zon­der dat het anek­do­tisch wordt, het kri­jgt juist een soort eeuwighei­dswaarde, een verbind­ing tussen het alledaagse en het kos­mis­che.

De werken gaan over fragiele waar­den, het is de tijdelijkheid bin­nen de eeuwigheid, in dit lev­en kan alles veran­deren, je zou je geluk kun­nen ver­liezen. Dat besef zet aan tot dap­per­heid, de roekeloosheid die soms nodig is om iets doen zon­der dat je alle con­se­quen­ties kunt overzien.
Twi­jfel sturend werkt naar nieuwe gron­den waar ik nog niet eerder was, het moet mij ook iets lat­en zien, waar het echt over gaat.’

Rain­bow woman is een han­dreik­ing naar alle vrouwen, met zichzelf als kwets­baar, krachtig en gevoelig mid­den­punt. Het schilder­ij Rain­bow Woman bevat het oerteken voor een vagi­na met daarom heen een waaier van geplooide stukken stof, kled­ing, dat alle kleuren van het lev­en bevat, dat heden en verleden verbindt.
Ieder werk kent een intens en lang maakpro­ces en door die aan­dacht straalt het werk ook con­cen­tratie en teder­heid. Daar kun je alleen maar stil naar kijken en het bin­nen lat­en komen.
De Warande, Turn­hout, zo 20 juni tot zo 7 novem­ber 2021

Aan de rand van de Hemel. Visioenen

lees meer

We Once Were One* *Solotentoonstelling van Femmy Otten.

lees meer

recensie Other.Worldy **** in de Volkskrant door Anna van Leeuwen

lees meer