Merel Bem: Met haar aandacht voor iets onaanzienlijks als een aardappel kan de fotograaf harten doen breken. ****

Ellen Mandenmaker in het UMCG
de Volkskrant

Goedbeschouwd is de trans­for­matie van Jacky een angstaan­ja­gende aan­gele­gen­heid. In vier foto’s veran­dert zij van een gemoedelijk ogende aar­dap­pel, een bol lijf met daarop een spits toelopend hoofd­je met twee ogen, in een soort uitge­droogde alien die, gezeten aan een pop­pen­huistafelt­je, op het punt staat een uit haar eigen ver­schrompelde lichaam ontspro­ten uit­lop­er te veror­beren. Move over, Medea, hier is Jacky, de pieper­slager. Ondanks dit stu­i­tende kan­ni­bal­isme sta ik in de hal van het Uni­ver­si­tair Medisch Cen­trum in Gronin­gen (UMCG) ver­rukt naar de foto­serie te kijken. Hoe kan dat?

Het is de magie van Ellen Man­de­mak­er. Die werkt ongeveer zo. Ver­tel iemand die onbek­end is met haar werk dat Man­de­mak­er bijvoor­beeld foto’s neemt van zelfge­maak­te pop­pet­jes en speel­go­edaap­jes in pop­pen­huis-set­tings, met veel aan­dacht voor kleuren en vor­men, en diegene zou kun­nen denken: Nou, wat een getut.’ Dat is dan buiten die magie gerek­end.

Een­maal oog in oog met de pop­pet­jes en de aap­jes valt meteen op hoe goed en mooi die scènes zijn. Hoe natu­urlijk ze ogen en hoe Man­de­mak­er er ook speelse maatschap­pijkri­tiek en een sub­tiele duis­ter­n­is in kan leggen. De aap­jes zijn door­gaans lekker anar­chis­tisch, maar kun­nen ook vies en agressief zijn; in het pop­pen­huis, Mon­key Play­house, speelden zich door de jaren heen duis­tere din­gen af. Je kunt als kijk­er het ene moment wor­den vert­ed­erd door een houten meis­je dat met haar speel­go­edaap naar bed gaat en het vol­gende moment — ho, wacht even: wát doet die aap daar pre­cies? En dan toch nog twi­jfe­len, omdat het er alle­maal zo onschuldig uitzi­et.

Dat Man­de­mak­er dit ook met aar­dap­pe­len voor elka­ar zou kri­j­gen, is onverwacht maar, nu die foto’s er een­maal zijn, vol­strekt vanzelf­sprek­end. In het UMCG, waar ze op uitn­odig­ing van het Fries Muse­um in Leeuwar­den exposeert, heeft ze maar drie vit­rines nodig om het te bewi­jzen.

Daar zijn de bek­ende ingrediën­ten: een hoog schat­tighei­ds­ge­halte, een per­fecte enscener­ing, maar ook weer dat anar­chisme. Want kijk, uit de illus­tere Lady Roset­ta ontspruiten lichtkiemen, bru­tale harige uit­lop­ers met gril­lige blaad­jes die, nu Man­de­mak­er haar zoom­lens erop heeft gericht, doen denken aan de kod­di­ge leden van de denkbeeldige punkband The Scream­ing Veg­eta­bles. Wat duis­ter­n­is betre­ft: zie het eerdere relaas van Jacky, de aar­dap­peleter. Maar kijk ook naar Lady Claire in de keuken, een truf­felachtige drol van een aar­dap­pel die een­za­am op een rood kruk­je zit. Ze is al maan­den niet geknuffeld.

Man­de­mak­er werkt al vanaf 2016 aan De aar­dap­pel. Het is een project dat ontstond vanu­it een per­soon­lijke inter­esse. Sinds een paar jaar woont de fotograaf op het Friese plat­te­land, naast een aar­dap­pel­tel­er.

De aar­dap­pel raakt mij, omdat hij oer en alledaags is, per­soon­lijkheid heeft, maar willoos is; hij over­al komt, maar zelden goed bekeken wordt’, schri­jft Man­de­mak­er op haar web­site. Moet je net haar hebben, de fotograaf die alledaagse, slecht bekeken din­gen graag in het licht zet en die alti­jd over­al gezicht­jes in ziet. Ze fotografeerde de geboorte’ van Lady Roset­ta, die haar kop­je (twee put­jes als ogen, een lichtkiem als dop­neus) boven de aarde uit­steekt. Ze reis­de met een aar­dap­pel die Picas­so heet, een kubis­tisch geval met een asym­metrisch gezicht, naar het Picas­so­mu­se­um in Par­i­js (niet te zien in Gronin­gen, wel op Man­de­mak­ers web­site).

Wat begon als een per­soon­lijk onder­zoek groei­de uit tot meer. De aar­dap­pel is niet alleen een voortzetting van Man­de­mak­ers bestaande kun­ste­naar­sprak­tijk. Haar project is ook doc­u­men­taird­er dan ooit; ze onder­zocht de aar­dap­pel­teelt in Kenia en dook in het depot van het Fries Land­bouw­mu­se­um om preparat­en van aar­dap­pelziek­tes vast te leggen.

Er valt nog zo veel te leren over alledaagse din­gen. Alleen degene die dat beseft, is in staat een dood­nor­male aar­dap­pel zo te fotografer­en dat hij je hart breekt.

EEN FOTO­GE­NIEKE VERZA­MEL­ING AAR­DAP­PE­LEN MET DOOR­WAS

De kneusjes, de ver­schop­pelin­gen, zijn nog foto­ge­niek­er dan de gewone aar­dap­pe­len.


De ene lijkt op een zit­tende kat met een staart­je, de andere op een koni­jn. In haar onder­zoek naar het wezen van de aar­dap­pel stuitte Ellen Man­de­mak­er ook op de kneusjes, de ver­schop­pelin­gen, de mis­fits, die natu­urlijk nog foto­ge­niek­er zijn dan de gewone. Zo legde ze een verza­melinget­je aan van aar­dap­pe­len die last hebben van door­was’: een tweede, kleinere knol die zich uit de eerste ontwikkelt en die als voed­sel­bron gebruikt. Door­was ontstaat wan­neer de bodemtem­per­atu­ur te hoog oploopt en het daar­na lan­gere tijd begint te rege­nen (zoals nu). Niet leuk voor de aar­dap­pel­tel­er, wel voor de fotograaf.


DE AAR­DAP­PEL


Fotografie


★★★★☆

lees meer +
lijn