IMG 8953

Vijf kun­ste­naars, een tuin, kinderen van basiss­c­holen, mid­del­bare scholieren, stu­den­ten, Mar­res ‑crew. Deze ten­toon­stelling is het resul­taat van samen­werkin­gen. Ook Sun­flower Soup is een col­lab­o­ratie van 5 kunstenaars.

Kan je eigen­lijk wel schri­jven vanu­it het per­spec­tief van de planten? is het niet een beet­je te kolo­ni­aal om je voor te stellen wat ze denken of doen? Wat inter­es­sant is, als iets geen stem heeft, moet het geho­ord wor­den. Maar hoe spreek je niet voor de ander?’ las ik in het boek­je bij de tentoonstelling. 

Mar­res is getrans­formeerd tot een planten­paradi­js, inclusief de onder­w­ereld. Een gemeen­schap­pelijke ruimte, bin­nen en buiten tegelijk.

The Floor is Lava, Sander Breure & Witte van Hulzen in Marres Maastricht

lees meer