Img 3078

cura­tor: Liza Swav­ing
Touch/​Trace: Research­ing His­to­ries Through Tex­tiles is een onder­zoek­spro­ject van cura­tor Chris­tel Vesters. Samen met beeldend kun­ste­naars, ontwer­pers, denkers, his­tori­ci e.a. onder­zoekt Touch/​Trace hoe tex­tiele objecten, oud en nieuw, drager en getu­ige zijn van vele geschiedenis­sen wereld­wi­jd, en tegelijk­er­ti­jd een nieuw per­spec­tief ope­nen op deze geschiedenis­sen en op onze wereld nu.

Jennifer Tee
Jennifer Tee
Célio Braga
Célio Braga
Aiko Tezuka
Aiko Tezuka.
Hana Miletić
Mary Sibande
Vincent Vulsma en Otobong Nkanga

https://​www​.tex​tiel​mu​se​um​.nl/n…

Chris Reinewald: https://​muse​umti​jd​schrift​.nl/t…

Dome­niek Ruyters: https://​www​.metrop​o​lism​.com/nl…

Jes­si­ca Hem­mings, Cul­tur­al Threads. Transna­tion­al Tex­tiles Today 

Otobong Nkanga: Underneath the Shade We Lay Grounded.

lees meer