Inlei­d­ing

Mis­ter Mot­ley num­mer 31 dom­pelt zich onder in de roes met als sub­ti­tel: alles is echt. De roes hoort bij het car­naval, bij feesten en bezw­erin­gen, waar­bij drank en drugs helpen om tijdelijk in die andere, onbek­ende werelden te stap­pen. Je lijkt op een andere fre­quen­tie over te gaan, een nadere afstelling van je zin­tu­igen, waar­bij miss­chien wel een zin­tu­ig de lei­d­ing neemt. Zo’n tijdelijke andere wereld lijkt los te staan van het alledaagse, maar is dat wel zo?
Robert Crumb vertelt in een doc­u­men­taire dat hij gewoon een van de vele stripteke­naars was, tot hij in een dagen­lange LSD trip belandde en er daar­na een gek­te in zijn werk kwam die nooit meer is verd­we­nen. Wereld­beroemd is hij nu.
Ook de voor­berei­d­ing op de roes maakt onderdeel uit van het rit­ueel, de opmaat naar de roes omvat ook het mak­en van de attribut­en en de kled­ing waarin lovert­je na lovert­je op de jurk is gebor­du­urd. Een deel van de roes van het feest is dan ook de ont­lad­ing van de maan­den­lange voorbereiding.

In het alledaagse lev­en bren­gen dromen je iedere nacht naar een onbek­end gebied, med­i­tatie kan je in het totale niets lat­en verd­wi­j­nen, de roes van de ver­liefd­heid laat je zweven boven de aarde. De extase, het orgasme. De flow, de ambitie om iets te bereiken doet de tijd voor­bi­jvliegen, dag­dromen halen je weg uit je omgev­ing naar betere mogelijkhe­den. De roes brengt je naar een ander domein waarin de tijd ook in andere minuten wordt geteld.
Feest is om te vieren, te bezw­eren en te bezege­len. Car­naval is het feest van de omk­er­ing, de wereld wordt op zijn kop gezet.Toch is die omk­er­ing vooral een ontsnap­ping aan de hiërar­chie van alledag om de daarin bestaande orde weer aan te kun­nen, de nor­male’ orde te beves­ti­gen. Kun­ste­naars lenen ele­menten van het feest en car­naval maar zij willen de cul­tu­ur her­vor­men en vooruitri­j­den om nieuwe verbindin­gen aan te gaan met hun tijd.

Deze Mot­ley toont het visuele feest van de roes.

(Hanne Hage­naars)

Ontwerp: Vela Arbutina