Inlei­d­ing

Op de cov­er van Vrij Ned­er­land van novem­ber 1999 staat een oude wat nor­sige man afge­beeld, in zijn volle lengte en de buik vooruit, boven de stream­er voor het bijbe­horende artikel; Rudy Kous­broek, Sex is het acht­ste wereld­won­der.’ Liefde­loosheid noemt hij de grote bedreig­ing voor goede seks en mid­del­matigheid en lui­heid nog grotere. Zijn reper­to­ri­um der gewaar­wordin­gen ver­bon­den aan het bez­it van een man­nelijk ges­lacht­sor­gaan, ten beho­eve van hen die er niet een bezit­ten’ is onvoltooid gebleven, het is een gebruik­saan­wi­jz­ing voor fijne seks, een beet­je op de manier van How to care for your pet hamster’.

Als onderdeel van deze mis­ter Mot­ley dacht­en we aan een seks­man­u­al, een spe­cial vol tips en aan­wi­jzin­gen om het opti­male uit je sek­sleven te halen. Het idee om een seks­man­u­al te willen mak­en bleek achter­af gewoon een slecht idee: nie­mand wil zijn intieme tips delen met zijn naam erbij. Boven­di­en gaat het ook echt te ver om kun­ste­naars als expert voor alles in te zetten. Adviezen aan bedri­jven, het activ­eren van buurt­be­won­ers, alti­jd de andere kant van de kwest­ie lat­en zien en dan daar­bovenop ook nog eens goede sek­stips. Sor­ry kun­ste­naars. Mijn tegen­zin om het aan wie dan ook te vra­gen had me wakker moeten mak­en. Toch schreef ik mijn aarzel­ing toe aan mijn intro­verte sek­snatu­ur, aan mijn onge­mak met woor­den over dit onder­w­erp. Want ook al willen we in deze Mot­ley graag dat seks even gewoon is als het kopen van boerenkool, dat is het meestal niet. In dit wereld­won­der­num­mer gaat het om alledaagse han­delin­gen van seks en intimiteit, om het zoeken naar een nieuwe beeld­taal, om de schoonheid van de mogelijkhe­den, van man, vrouw en alles daar­tuss­enin. Mooie open­har­tige ver­halen waarin extremen soms zo zacht wor­den verteld dat de scherpe kant weer rond wordt.

Ieder van ons is wat seks betre­ft een dr. Liv­ing­stone, ploeterend door onbek­ende gebieden, denk­end dat je de bron van de Nijl hebt gevon­den en dan blijkt het de riv­i­er de Con­go. Maar wat maakt het uit als er onder­weg maar genoeg plezi­er is.
Na het zien van de doc­u­men­taire O Amor Naturel’, waarin Brazil­i­aanse vrouwen ero­tis­che gedicht­en voor­lezen, valt het extra op hoe pan­nen­le­pel­sti­jf wij Ned­er­lan­ders zijn. Het is een won­der dat we plezi­er beleven aan seks. We flirten niet, we houden niet echt van ons lichaam, we spu­gen al die harde g’s de lucht in. We zijn geen dansers. Met onze opgetrokken schoud­ers hebben we het alti­jd te druk. Seks is voe­len, de span­ning in de lucht, de hand op je huid, de opper­ste ontspan­ning gemengd met span­ning. Valt dat te leren? 

Wat is het belan­grijk­ste dat je op dat gebied ont­dekt hebt?’ vraagt de inter­view­er aan Rudy Kous­broek, Moet er dan nog iets ont­dekt wor­den? Seks zelf is de grote ont­dekking, weer­ga­loos, het acht­ste wereld­won­der. Ik zou helder­voe­lend willen zijn’. 

Hanne Hage­naars

Ontwerp: Gilles de Brock