mis­ter Mot­ley: de gids voor bange mensen.

In De Wereld Draait Door’ van 7 mei 2010 schuift Hans van de Togt bij Matthi­js aan tafel. Om hem heen draait een grote witte hond met lieve ogen en een prachtige staart. Hans beveelt de hond links van hem te gaan zit­ten. En stil! Ja’, verk­laart hij het pub­liek, Matthi­js is bang voor hon­den.’ Gaat die hond alti­jd mee?’ vraagt Matthi­js. Ja die heeft verlatingsangst.’ 

Iedereen heeft ang­sten; zelf ben ik bang voor het donker, het donker van de nacht. Dat klinkt als iets waarmee goed te lev­en valt, zo’n oude kinderangst, maar ang­sten strekken onge­merkt hun ten­takels steeds verder uit. s Nachts een licht­je aan is sim­pel, née, slaap­kamerdeur kan ook wel op slot, maar dan, als ik op reis ga, in iedere hotelka­mer ram­melt er s’nachts wel iemand aan de deur, het donker maakt iedere tande­loze lieve opa tot een maf­fi­abaas. Mijn ver­beeld­ing maakt overuren zodra de zon zijn licht­straal dooft. Kinderang­sten gaan een lev­en mee en met het ver­strijken van de jaren wor­den ze als­maar grot­er en hard­nekkiger. Yours, de foto­serie van Dim­i­tar Solakov laat zien wat het is om zon­der angst en met grote spron­gen door het lev­en te ren­nen. Zijn vad­er tek­ende en schreef over zijn 99 ang­sten, die alle­maal even begri­jpelijk en dicht­bij zijn. Toch lev­en we door. Toch eten we taart en mak­en er het beste van. Emoties zijn door­gaans een plaag’, zegt een kun­ste­naar in dit num­mer en angst lijkt daar­van de groot­ste kwelling. De angst om vanu­it het niets een werk te mak­en, een streep te zetten op een wit papi­er, de angst of de teken­ing nu af is, of nog net iets nodig heeft. En al die andere eisen die het heden­daagse kun­ste­naarschap stelt.

Tij­dens het basis­jaar van de Rietveld acad­e­mie kre­gen stu­den­ten de opdracht een lied­je te zin­gen in de klas. Ze waren in ver­war­ring door deze opdracht. Ze von­den het de meest angstaan­ja­gende opdracht die hen bin­nen de con­text van de school was gesteld. Hun ver­weer: wat had deze opdracht met kun­st te mak­en? Het was bedoeld als les 1 in jezelf over de streep trekken’, vallen mag, uit­lachen niet toegestaan.Lef lijkt een onlos­make­lijk onderdeel van het kunstenaarschap.

In dit num­mer gaan we in gesprek met kun­ste­naars met beeldend kun­ste­naars, zij weten als geen ander hoe angst je parten kan spe­len en soms sid­dert deze angst nog na in het werk. Zijn kun­ste­naars dap­perder dan andere mensen? Ja, ik denk het wel.

Melanie Bona­jo vertelt over de pure angst die opkwam tij­dens haar verbli­jf in Groen­land, het lege land­schap en de angst om op te lossen in het niets. Jhafis Quin­tero leerde voort­durend alert te zijn tij­dens zijn tien­jarige opsluit­ing in een gevan­ge­nis in Mid­den-Ameri­ka. Vol­gens hem wen je aan de dagelijkse fysieke bedreig­ing, maar is een­za­amheid en gebrek aan com­mu­ni­catie duizend­maal erg­er. In deze mis­ter Mot­ley staan aller­lei adviezen over hoe je met angst om kunt gaan. alledaagse en vreemde ang­sten, verd­wi­j­nen doen ze niet; het is echter zaak dat ZIJ af en toe even krimpen, in plaats van dat je zelf wegk­wi­jnt. Zorg dat de hond, je kapsel het donker, de stilte , of de spin­nen je lev­en niet overne­men: life is terrific.

(Hanne Hage­naars)