KABK The Hague
spring 2011

Lezingen

6 jan­u­ari 2011
Inlei­d­ing door Hanne Hage­naars over opsom­min­gen, ordenin­gen, lijst­jes en plat­te­gron­den in de heden­daagse kunst

27 jan­u­ari 2011
Per­for­mance van Mar­i­anne The­unis­sen en Chris Baat­en: Onmo­gelijk om te com­mu­niceren, het interieur speelt en de omgev­ing domineert.

3 feb­ru­ari 2011
Anne Geene: Ency­clo­pe­die van een volk­s­tu­in
Milou van Ham: Van alles 

één

10 feb­ru­ari 2011
Wim van Sin­deren: De serie in de fotografie

17 feb­ru­ari 2011
Ilse van Rijn: Taal is een afspraak, Taal is een conventie

3 maart 2011
Lau­rence Aegeter: Protocol

17 maart 2011
K. Schip­pers in gesprek met Michiel van Nieuwkerk

31 maart 2011
Annesas Appel: Een com­put­er ontle­den
Luna Mau­r­er: Ten­der Talk­ing Machines

7 april 2011
Ir. Mar­cel Boumans: Over weten­schap­pelijke mod­ellen die vaak rep­re­sen­taties zijn van de fenome­nen die ze tra­cht­en te begrijpen

14 april 2011
Matthi­js van Boxsel, Patafys­i­ca en de morosofie

1921 april 2011
Voor­beeld, inter­dis­ci­plinaire gesprekken, i.s.m. afdel­ing Beeldende kunst

21 maart 2011
There­sa Sauer: Notations

12 mei 2011
Kees Moe­lik­er: Sys­te­men in de biolo­gie
Sam Nemeth: Nieuwe media en de con­nec­tie mens en robot

19 mei 2011
Willem van Weelden: De Vergissingmarge

26 mei 2011
San­dra Smets: Kaarten (maps)en kun­ste­naars
Joost Grootens: I swear I use no art at all

Cura­tor: Hanne Hage­naars
Coör­di­natie: Yke van der Knaap