Het Parool
23 augustus 2018

Eige­naar: Tosca Dekker (26), mod­el
Wat: een lap stof uit Bolivia
Titel: Wipha­la
Afkomst: Gekocht in Argen­tinië in 2018
Pri­js: €12

Onze huwelijk­sreis bracht ons naar Argen­tinië. De natu­ur is er imponerend en ruig, maar er is veel armoede. Dat gri­jpt je aan, je ziet hoe moeil­ijk het is om er te over­leven. In het zuiden zagen we ook veel indus­trie en grote ste­den. We reis­den met een auto door het hele land en deze vlag is het sou­venir van onze reis.

In een oude Incas­tad zagen we een halfver­gane vlag aan een stok hangen. Dat zag er zo vol beteke­nis uit dat we graag zo’n vlag wilden hebben. De aange­taste stof mate­ri­aliseert hoe weer en wind hun invloed uitoe­fe­nen. En er zit ook een tra­di­tionele beteke­nis aan vast.

De sym­bol­iek begint sim­pel. Iedere (vierkante) lap stof is opge­bouwd uit zeven bij zeven vierkan­ten, in zeven kleuren in schuine rijen. Wit staat bijvoor­beeld voor de tijd, groen is de economie of ref­er­eert aan de natu­urlijke hulp­bron­nen en blauw betekent de kos­mis­che ruimte. De banen ver­schuiv­en soms, dan zit de kleur geel (energie) bijvoor­beeld in het mid­den en daarmee veran­dert ook de beteke­nis van de vlag. De kleur van de lang­ste diag­o­nale baan geeft aan uit welke regio de stof komt. Zo’n patch­work heet wipha­la en het wordt vooral gebruikt als vlag. Onze vlag komt uit Kun­tisuyu, met de gele baan in het mid­den. De kleur paars staat voor het bestu­ur van de Andes en zelfbeschikking.

Als mensen die van oud­sh­er in de Andes wonen gaan pro­test­eren omdat ze nog steeds wor­den achtergesteld, gebruiken ze hun eigen vlag. We hebben lang gezocht naar een mooi exem­plaar en deze von­den we bij de grens van Bolivia. Strikt genomen is het miss­chien geen kunst­werk, maar wel eeuwe­noud cultuurgoed.

Het Wereld­mu­se­um in Stock­holm bezat lang zo’n duizend jaar oude lap stof, zon­der dat ze pre­cies wis­ten wat de beteke­nis was. De lap was meegenomen uit het graf van een medici­jn­man. Deze vlag is voor mij een mooi voor­beeld van hoe een vlag zou moeten zijn, voor alles en iedereen.’

Foto’s Car­ly Wollaert