Het Parool
12 juli 2018

Eige­naar: Tako Post­ma (54), archi­tect
Wat: video-instal­latie
Titel: (Por­trait as a) Pile of Things, 2018
Afkomst: Gekocht in 2018
Pri­js: €3500

Op de Kun­stRAI viel dit relatief kleine werk op in de veel­heid, door de beweg­ing en de humor van het gezicht­je. De naam van de kun­ste­naar kende ik al, want hier in de buurt zou een kunst­werk van haar hand komen: beton­nen zuilen en zitele­menten, waarop in de avon­duren een ver­traagde pro­jec­tie van water te zien zou zijn. Een groep­je bewon­ers tek­ende protest aan, vol vreemde aan­names, zoals dat het licht epilep­tis­che aan­vallen zou uit­lokken. Alle bezwaren wer­den onder­zocht en onge­grond verk­laard, toch werd zes dagen voor de plaats­ing besloten om af te zien van het kunst­werk. Treurig. Mensen kun­nen zich vaak slecht een voorstelling mak­en van hoe iets er in het echt gaat uitzien, dat maak ik als archi­tect natu­urlijk ook mee.

Toen hebben we dit werk gekocht. Eigen­lijk wilde ik het in de ven­ster­bank plaat­sen, om de buurt te lat­en zien: zoi­ets leuks had­den jul­lie ook kun­nen hebben!

Het werk staat nu mid­den in de kamer. De pro­jec­tie doet denken aan een prim­i­tief masker en tegelijk is het hoog tech­nol­o­gisch. Het licht waaiert steeds uit. Zo ontstaat er een char­mant portret, waar­bij het lijkt of de figu­ur steeds tegen je praat. Alleen hoor je geen gelu­id, enkel het beam­ert­je dat zacht staat te zoemen.

Waar het werk pre­cies over gaat, daarin hebben we ons niet zo verdiept. Femke Schaap, de kun­ste­naar, vin­dt het fijn dat we het werk accepteren zoals het is. Je wilt er ook je eigen ver­haal van mak­en. We kopen geregeld kun­st en al rond­kijk­end besef­fen we dat onze kun­st vaak over het ambacht gaat. Hoe iets liefde­vol gemaakt wordt, dat spreekt ons aan, ook als de aan­pak tech­nisch is. Licht is een prachtig, ongri­jp­baar mate­ri­aal. Door de beweg­ing com­mu­niceert het sterk, maar door de her­hal­ing is het ook rustig. Femke vertelt dat het is gemaakt naar aan­lei­d­ing van de gedachte dat je je soms voelt alsof je hoofd is opge­bouwd uit aller­lei losse en insta­biele din­gen, die je als een jon­gleur in even­wicht en onder con­t­role probeert te houden. Daar kan mijn man, die ther­a­peut is, zich van alles bij voorstellen.”

Foto’s: Car­ly wollaert