Eige­naar: Mar­cel La Rose (65), gepen­sioneerd, voor­ma­lig voorzit­ter van stads­deel Zuidoost
Wat: een oliev­erf­schilder­ij van Run­ny Mar­gari­ta
Titel: Dos muhe (Twee vrouwen), 2004 of 2007
Gekocht: via de huurkoopregeling van het CBK, voor 3900 euro

Ik heb alti­jd een liefde­vol oog gehad voor kun­st. Mijn vad­er was ama­teurschilder, behoor­lijk onge­bruike­lijk in het Suri­name waarin ik opgroei­de. Hij vol­gde een schriftelijke cur­sus schilderen bij een Amerikaans insti­tu­ut. Zijn aquarellen en oliev­er­fw­erken stu­urde hij op met de post en ver­vol­gens kreeg hij dan per brief com­men­taar.
Als voorzit­ter van stads­deel Zuidoost wilde ik mijn kan­toor graag sfeer­vol inricht­en en ik vroeg het Cen­trum Beeldende Kun­st Zuidoost om werken die het karak­ter van de Bijlmer van­gen. Dos muhe (Twee vrouwen), ja dat was het: hierin herk­ende ik direct de veelk­leurigheid van het stads­deel. De kun­ste­naar, Run­ny Mar­gari­ta. komt uit Curaçao en dat zie je terug in de donkerzwarte vlakken en warme felle kleuren. Zulk kleurge­bruik zie je niet vaak in west­erse kun­st. Het doet me denken aan een tro­pis­che omgev­ing waar je vertrouwd mee bent en die je toch mist. Type­r­end voor Mar­gari­ta is het dik gepleis­ter­de reliëf, alsof het gevlocht­en is. Zo orig­i­neel en innemend. De twee vrouwen­fig­uren lijken ver­stild, maar hebben tegelijk een zelf­be­wuste blik. Ik denk dat ik er intuïtief iets van mijn twee dochters in heb herk­end.
Toen mijn func­tie eindigde, heb ik het con­tract overgenomen en het schilder­ij thuis opge­hangen: ik kon het niet meer mis­sen. Het kolo­niale verleden heeft een groot stem­pel gedrukt op de cul­tu­ur in Suri­name en de Antillen. Er wordt zo makke­lijk over­heen gepraat, maar de invloed van de kolo­niale erfe­nis is kolos­saal. De voor­ma­lige koloniën zit­ten nu mid­den in een intens pro­ces van eigen Caribis­che iden­titeitsvorm­ing, en dat voe­len wij tot hier in Ned­er­land. Dit schilder­ij brengt dat Caribis­che bij mij thuis.”

Foto’s Char­lotte Odijk