Qczzn6Cv2Uvzg9Fnr3Jf

Vliegen­zwammen, wie houdt er niet van? Deze herf­st waren ze weer volop aan­wezig in het bos, alti­jd in de buurt van berken­bomen. Giftig? Dat valt mee. De hoed van deze pad­den­stoel bevat het stof­je mus­carine dat eerder hal­lu­cinerend werkt dan dat je er dood aan gaat. Het is een ingrediënt van hek­sen­zalf’, een mid­del dat gebruikt wordt om in con­tact te komen met de geesten­wereld. Als home­opathis­che medici­jn wordt de Agar­i­cus Mus­car­ius nog wel eens ingezet als er sprake is van over­be­last­ing van de herse­nen, en wiens herse­nen zijn dat niet?

Stu­dente Tatiana Duran Mar­tinez (Min­er­va, Gonin­gen) studeerde af met de film Mithri­datism, waar­van de titel ver­wi­jst naar de meth­ode om iedere dag een klein beet­je gif in te nemen om zo immu­niteit te creëren. Mar­tinez was druk bezig met het mak­en van films met acteurs en decorstukken toen de lock­down werd afgeroepen en ze ged­won­gen was bin­nen te bli­jven maar toch door moest gaan met haar werk, ze moest immers afs­tud­eren! Haar ruimte was klein maar haar ver­beeld­ing rek­te het alledaagse max­i­maal op tot het zin­be­gooche­lende dimen­sies kreeg. In een knal­roze gewaad vliegt ze op haar bed door de lucht. Ze zet een voet in haar aquar­i­um ter­wi­jl getek­ende vis­jes het scherm over zwem­men en boot­jes er dwars door heen varen. I find myself every­where.’ Haar vreemde, dwarse film is als een Alice in Won­der­land-spiegel van de gewone wereld, een mogelijkheid om te ontsnap­pen. Mithri­datisma­tism, dat is pre­cies wat meer kun­ste­naars deden tij­dens de lock­down, een kleine dosis van de echte wereld innemen om te over­leven en om die kleine hap­jes infor­matie te onder­zoeken of te trans­formeren door je ver­beeld­ing er op los te lat­en. Dat is lastiger dan je denkt want hoe stel je je ogen op scherp te mid­den van alles wat je zo vertrouwd is. Het alledaagse met nieuwe ogen bek­ijken is een terugk­erend, bij­na cliché­matig voors­tel in de kun­st, maar bij de Best of Grad­u­ates 2020 in galerie Ron Man­dos tonen kun­ste­naars zich als home­opathis­che dok­ters of tove­naars: ze sleuren ons de lock­down door met hun genezende voorstellen.

Tasio Bidegain, Data Romance, from the series Parys Syndrome, 2020

Tasio Bide­gain (Rietveld, Ams­ter­dam), zat opges­loten in Par­i­js dat een zeer streng beleid kende, je mocht alleen naar buiten voor bood­schap­pen en om je hond uit te lat­en, maar hij voelde zich fijn zo samen met zijn fam­i­lie, en begon de frag­menten van de buiten­wereld, die via zijn scherm de intieme bin­nen­wereld bin­nen dron­gen, te teke­nen. Gefrag­menteerde beelden die in elka­ar overvloeien wor­den getoond alsof ze via een vir­tu­al real­i­ty bril wor­den waargenomen, alsof de pan­demie daar buiten niet te bevat­ten is als realiteit. We zien een stad opdoe­men, veiligheidscamera’s, mensen met mond­kap­jes, een planten­bak. Zo ontrafelt hij zijn en ons gevoel van ongeloof over de bij­na niet te bevat­ten realiteit van een onzicht­baar virus, als een film, een mirage. Zijn ingeli­jste tekenin­gen hangen in een lijn op de muur waarop drie getek­ende cirkels een samenkomst vor­men van een deelt­jesver­sneller en het oneindi­ge kosmische.

Johan Ibrahim Adam - Ramadan, 2019

Veel stu­den­ten keer­den tij­dens de lock­down naar huis: Johan Ibrahim Adam (Rietveld, Ams­ter­dam) vertrok naar zijn oud­er­lijk huis in Zwe­den om daar in de oude schu­ur verder te werken. Zijn scrip­tie Find­ing Home ver­haalt over zijn Soedanese vad­er die in de jaren 70 naar Zwe­den ver­huis­de en daar zijn moed­er ont­moette. Toch kreeg Adam dik­wi­jls de vraag waar hij nu werke­lijk van­daan komt’ en dit gaf hem het onbe­haaglijke gevoel er toch niet echt bij te horen. Hij vertelt er over in zijn scrip­tie die dezelfde frag­men­tarische, sprook­je­sachtige sfeer heeft als zijn schilder­i­jen. Aan de hand van mythen en para­bels onder­zoekt hij wat thuis betekent, hij ver­pakt zijn visie in dichter­lijke woor­den bijvoor­beeld om uit­leg te geven aan wat een celes­tial body is: Every­thing that is alive grows, dies and even­tu­al­ly fades back into the ecosys­tem, the clouds keep danc­ing with the wind until they drop down as rain and the core of the plan­et keeps pump­ing heat, like a heart, inside.’ We zijn alle­maal ster­ren­stof. Zand­ko­r­relt­jes. De portret­ten met titels als Wait­ing for Sun­rise of Sun­set View herin­neren aan de kracht van Basquiat en vor­men een hom­mage aan de zwarte mensen die het huis waar hij verbleef tij­dens een studiepe­ri­ode in Pre­to­ria (Tshwane) in Zuid-Afri­ka van bin­nen of van buiten schoon­maak­ten. En wat een sen­satie om eens niet als zwart per­soon gezien te wor­den, merkt hij op. Er vliegen vogels rond in zijn scrip­tie, ze bouwen nesten, zin­gen, vliegen over muren heen. Een warm plei­dooi om meer magie en meer zin­tu­igen in ons lev­en toe te lat­en: Who needs to go bird­watch­ing when some­one else already post­ed a bet­ter view of all kinds of birds?’ The home but­ton noemt hij deze door hem zo bepleitte reset. Ja, please, lat­en we na de lock­downs terug­gaan naar fysieke ver­gaderin­gen, live ont­moetin­gen in plaats van Zoom als onmis­baar onderdeel van ons werk in te voeren.Hij studeerde af bij de glasafdel­ing en in één werk heeft hij ook werke­lijk glas gebruikt, maar hij gebruikt het glas als metafoor voor de schei­d­ing in de wereld: I once faced a glass wall that was so tall it reached all the way to the sky. It was built because the ones on one side of it didn’t want to share the same heav­en as the ones on the oth­er side. They also didn’t want to share the same water, ground, air or even the same lan­guage as the oth­ers. The two sides couldn’t agree on any­thing, so they even named the two areas dif­fer­ent­ly, The Out­side and The Inside. By now the wall is so old that peo­ple have even for­got­ten that it is made of glass.’ Ik ben tot het bot ger­aakt door zijn werken en woor­den en kan weer even dromen van een wereld die miss­chien door de pan­demie ten goede veran­dert: gelijkheid voor mensen, dieren en ster­ren. De con­clusie van Johan is verzoenend:‘To feel at home should be to feel belong­ing. As an out­sider in my home coun­try, Swe­den, I always had the desire to belong some­where. I have realised that I am dif­fer­ent. But then of course every­one is dif­fer­ent, since every­one is an indi­vid­ual with one’s own qual­i­ties, per­son­al­i­ties and char­ac­ter­is­tics. I am con­stant­ly learn­ing to embrace my dif­fer­ences, to do what I feel is right and to move through time in a way that feels natural.’Welkom thuis, iedereen, allemaal.

Ik heb geen idee waar fotografe Mar­ta Capil­la Urbano (Rietveld, Ams­ter­dam) verbleef tij­dens de lock­down maar ook haar foto’s zijn bin­nen de muren van haar waarschi­jn­lijk kleine kamer gemaakt. Bubbelt­jes­folie, kersen, knoflook, tape of zwart papi­er, met de sim­pel­ste spullen formeerde ze stillevens die lat­en zien hoe ieder de wereld ervaart vanu­it zijn eigen per­spec­tief. Een per­spec­tief is immers niet meer dan het stand­punt of gezicht­spunt dat iemand kiest, al lijkt het soms even moeil­ijk om er afs­tand van te doen als van je eigen vel, dat per­fect passende zak­je dat je bij elka­ar houdt. Haar werk is in al zijn abstrac­tie een plei­dooi voor een meer elastis­che wereld, een wereld waarin we kun­nen vervellen als rep­tie­len. Als we met iets meer afs­tand zouden kijken naar ons eigen blikveld op de wereld, zoals haar foto’s dat vast­leggen, dan zouden we er wat van kun­nen loskomen​.De vlo­er is de basis waar we met onze voeten hou­vast vin­den. Een men­tale vlo­er boet­seert onze over­tuigin­gen, geeft ze beteke­nis maar slechts door te bewe­gen ont­dek je dat de aarde niet plat is en dat jouw visie ook maar een men­tale con­struc­tie is. In een foto uit de serie Mak­ing of a floor’ hangen twee glanzende groene appels acro­batisch aan een muur die een hoek maakt, ori­en­ta­tions and disorientations.

Sofie Flinth - Julia and Malte, 2020

Haar klasgenote Sofie Flinth (Rietveld, Ams­ter­dam) bracht de lock­down bij haar fam­i­lie in Den­e­marken door en kwam terug met een serie hartverov­erende portret­ten van vijf vrouwen uit haar nabi­je kring. In een lan­delijke idyl­lis­che set­ting kijken ze dromerig in de verte. Toch is haar werk juist geïn­spireerd door de films en Instagrampagina’s die een wat al te mooi beeld van de wereld serveren waar­door we de kluts kwi­j­trak­en over wat echt en onecht is. Even lijkt het of er daar in Den­e­marken een kleine utopis­che gemeen­schap is ontstaan. Miss­chien is de kleine kring van je fam­i­lie en vrien­den wel het antwo­ord op de boze buiten­wereld, een goed mens zijn voor je naas­ten is al heel wat.

Matthijs Jeuring - Pre-Party Rituals, 2020

De stu­den­ten van de acad­e­mies die geen ein­dex­a­m­enten­toon­stellin­gen organ­iseer­den had­den het zwaar, hoe kon­den zij nu hun werk bij Best of-cura­tor Radek Vana onder ogen kri­j­gen? Soms gebeurde dat door een toegewi­jde docent zoals Rein Jelle Terp­stra die de taak als inter­me­di­air op zich nam bij Min­er­va Gronin­gen en Matthi­js Jeur­ing (ArtEZ, Enschede) had het geluk dat zijn werk was uit­gekozen voor de exposi­tie van de Konin­klijke pri­js voor de schilderkun­st en daar werd opgepikt door Vana. Zijn Mid-City Gar­den toonde een feeëriek maar ook wrange stad­s­tu­in met prop­pen wc-papi­er als bloe­men, als ik Edo Dijk­ster­huis in het Parool mag geloven. Ik had het zelf zo niet gezien, en ik zie ook steelt­jes onder de witte vlekken maar die ambigue sfeer is pre­cies de kracht van zijn tuin die door een waas van nachtlicht zicht­baar wordt. In zijn best wel onlees­bare tek­sten kan ik iets van zijn visie ont­dekken: hij wil de wereld’ zijn vertrouwen geven ook al zou die wereld dat miss­chien niet waard zijn en hij hoopt dat zijn werken een diepere werke­lijkheid weer­spiege­len die alleen via het onbe­wuste naar boven kan komen.Hij schildert een moment in deze tijd, maar, zo geeft hij nu al aan, de tijd zal het werk inhalen en hem zo stap­je voor stap­je inzicht­en ver­schaf­fen, om steeds weer wat wijz­er te wor­den op de stromen van het onbe­wuste. Een betere schilder en een beter mens. Bij zijn Land­ing Site heb ik geen idee waar ik terecht gekomen ben, plat­ges­la­gen zwarte kev­er­achtige wezens, uit­ge­blust en ver­sla­gen, met grote licht­en op de achter­grond. Zo ziet Mars er in mijn nacht­mer­ries uit, maar wie weet heft het rechter­wezen een dun poot­je op om de ander te red­den. Het bli­jft even onbe­gri­jpelijk als fascinerend.

Maar ook een witte schone stad kan ver­bor­gen donkere aspecten in zich dra­gen. De video Born from Sea and Cloud van Danielle Alhas­sid (Rietveld, Ams­ter­dam) (3,57 minuten, stop-motion ani­matie) toont een stad waar niet iedereen welkom is. De stad doemt op uit bru­ine veg­en over het scherm die even ongri­jp­baar zijn als de zee en de wolken. Alles veran­dert, lost op, een groene vlek vaagt alles weer weg. De video heeft een fijne ver­tel­stem en het ijle ting-dong-dong van de muziek geeft het pre­cies de kwets­bare sfeer die het nog intenser maakt. Het is een stad die ontsnapt, die als een droom zal bli­jven hangen in de lucht want de stad komt net als geschiede­nis tot ons via de stem van de over­win­naars: by the win­ners, for the win­ners, accord­ing to the win­ners nar­ra­tive’. En dan is er ook een stad die is achterge­bleven, verdrongen.

Sarah McLacken - Resurrection, 2020

De ten­toon­stelling wordt bewaakt door roze en gri­jze wachters, grote lang­gerek­te fig­uren die Sarah Mc Lack­en. (HKU, Utrecht) pro­duceerde van bed­den­lak­ens. Haar werk is opnieuw een plei­dooi voor het mak­en, het knip­pen en in elka­ar stikken van lap­pen stof tot een sculp­tu­ur vol onregel­matighe­den: to remem­ber the joys of some of the authen­tic ele­ments in our envi­ron­ment amidst an ever-devel­op­ing world of tech­nol­o­gy which is caus­ing a sim­pli­fi­ca­tion of life’. Al voor de pan­demie wilde ze ontsnap­pen aan plat­te scher­men maar nu is er geen ontkomen meer aan. Deze vreemde snu­iters zullen in de dig­i­tale wereld niet tot lev­en komen. Daar moet je omheen kun­nen lopen, de stik­sel betas­ten, jezelf tegen­over hen plaat­sen, hun vreemd­heid innemen. Ze wak­en over het verd­wi­j­nen van de zin­tu­igelijke wereld.

Al deze werken stem­men me hoopvol, de stu­den­ten had­den het maar te doen met wat de sit­u­atie hen aan­droeg. Maar dat pakt niet slecht uit, zo kon­den ze een laag­je van de wereld afschillen om van daaruit te komen tot vergezicht­en vanu­it een intuïtieve ver­beeld­ing. Afs­tand nemen loont.Deze kun­st laat zien dat een klein beet­je gif van de dreigende buiten­wereld een effec­tieve meth­ode bleek om werken te lat­en ontstaan die ons kun­nen bescher­men tegen die buiten­wereld. Er zijn al aardig wat kunst­werken verkocht en ver­van­gen door andere werken, de show veran­dert voort­durend, maar de geur van opti­misme bli­jft.

De ten­toon­stelling in Ron Man­dos is nog tot en met 20 novem­ber 2020 te bezoeken.