14 Housago@mskb 2021 04 261 1 1024X768

In Brus­sel is nieuw werk te zien van Thomas House­a­go, grote tran­scen­den­tale schilder­i­jen die je zow­el aan de land­schap­pen en zon­nen van Edward Munch doen denken als aan antro­posofie. Soms somber, soms hoopvol, intens en emo­tion­eel en van een over­weldigende kos­mis­che kracht. Alle werken ope­nen een vergezicht, op de natu­ur, de dood, de kos­mos, als een visoen. In vit­rines liggen dag­boeken waar­bij wordt ver­meld: gemaakt tij­dens een behan­del­ing in Ari­zona.
Dat maakt toch nieuws­gierig.

House­a­go besloot om niet alleen zijn schilder­i­jen en dag­boekschet­sen te lat­en zien maar ook om open­lijk te prat­en over zijn trau­ma omdat hij af wilde van de schaamte die zo vaak ten onrechte door de slachtof­fers wordt gevoeld: Yet now, I believe it’s essen­tial I do as there can be so much shame attached and I would like to dis­pel some of that.’
In een inter­view met Kate Brown spreekt House­a­go over het trau­ma en zijn weg naar her­s­tel waar deze werken uit voortkomen.
It can be dif­fi­cult to heal because it’s most­ly sit­u­at­ed in the body. It’s been there my entire life and I just didn’t know how to deal with it. I thought I was insane and I was too afraid to con­front it, so I just ran. I thought if I ran far enough, I could escape. But you can’t — I learned trau­ma doesn’t age.’
‘…. it was my work with neu­ro­feed­back and theta heal­ing with Andréa Copeland and the Rei­ki work I did with Eri­ka Ever­son that brought these vivid heal­ing visions — some beau­ti­ful, some sub­lime, and some extreme­ly dark. But I knew they were guid­ing me, and I began to jour­nal and draw the visions. I knew they were going to be key in my recovery.’

Het hele inter­view is hier te lezen
https://​news​.art​net​.com/​a​rt-wo…

In Brus­sel was geen infor­matie te vin­den over het trau­ma en de helende reis die House­a­go had gemaakt. De zin­derende land­schap­pen die hij tij­dens visioe­nen had gezien hin­gen er en het was onmisken­baar dat het werk ver­bon­den was met een andere dimen­sie. We mogen even met hem mee op die genezende reis.

22.04 > 01.08.2021 Konin­klijke musea, Brussel