01Fbdb83C54011D72A6A52665A3045Ab

Mari­na Coel­ho maak­te deze fan­tastis­che ten­toon­stelling in De Garage in Rot­ter­dam. De titel The House Where You Live For­ev­er’ is op zich al mys­terieus: het lichaam, ja ieder werk ref­er­eert aan het lichaam, maar is dat niet juist het tijdelijke omhulsel dat onze ziel huisvest? De inricht­ing heeft een magis­che uitwerk­ing, een vanzelf­sprek­end­heid die alle werken met elka­ar verbindt. In plaats dat de werken enkel goed geplaatst zijn lijkt het of de kun­st de ruimte in haar greep houdt en samen­trekt.
Alle werken asso­cieer je onmid­del­lijk met het lichamelijke, toch is het fijn om over som­mige werken meer te kun­nen lezen. Infor­mal under the roof of your mouth’ is geïn­spireerd door het Kore­aanse, fonetis­che Hangul alfa­bet waar­bij de vor­men van de tekens ver­wi­jzen naar de posi­tie van de tong in de mond. De objecten ver­wi­jzen naar de ruimte in de mond tussen de tong en het gehemelte waar taal en klanken wor­den gevor­md. Of dat de abstracte werken van Julia Dahee Hong gebaseerd zijn op details van foto’s van sport­dranken. Details zijn uit­geprint en er is hars over uit­ge­goten dat de doeken een ver­lei­delijk aan­raak­baar opper­vlak geeft.

Daniel Albuquerque, Series of Janus
Heide Hinrichs, Informal under the roof of your mouth
Vanessa Safavi, The Murderer, 2017
Julia Dahee Hong, Series of Dynamic Compositions
Guillaume Leblon, Everything became nothing again, 2016
AJ Ghani, Dangstars of China
Sophie Dupont, We Always Carry Our Body