IMG 1336

Onder de prachtige naam café Dis­ori­ent pre­sen­teert Susanne Khalil Yusuf de instal­latie We want to live’ in muse­um Valkhof in Nijmegen.
Wij willen met waardigheid lev­en’ was lange tijd de hartekreet van de Libanese bevolk­ing maar intussen, uit wan­hoop, ingeko­rt tussen Wij willen lev­en. Deze zin is nog urgen­ter voor de Palesti­j­nen die in 1948 uit Palesti­na wer­den ver­dreven en die huis, haard en hun eigen land kwi­j­traak­ten.
Al-Nak­ba (de cat­a­strofe).
Veel vluchtelin­gen kwa­men terecht in kam­p­en in de omliggende lan­den. Zo ook de oud­ers van Susanne, die terecht kwa­men in de kam­p­en Sabra en Shati­la in Libanon. In 1982 vond daar een bloed­bad plaats door een extreme Libanese falangis­ten mil­i­tie. Ook al zijn de kam­p­en inmid­dels een soort wijken van de stad gewor­den, de sit­u­atie voor de inwon­ers wordt er niet beter op omdat zij nauwelijks recht­en hebben en ook het recht tot terug­keer’ (VN resolutie194) niet effec­tief wordt gemaakt. Een onmo­gelijke sit­u­atie voor een vol­waardig bestaan. We want to live!
Sinds 1948 zijn bij­na een miljoen Palesti­j­nen ontheemd en het lijkt wel of nie­mand op deze wereld zich daar werke­lijk druk over maakt.
Susanne werd in Duit­s­land geboren en werd lat­er door haar moed­er mee naar Ned­er­land genomen. De cat­a­strofe van de Nakbah laat gen­er­aties lang sporen na en vormt dan ook de kern van het werk van Susanne.
Het patroon van de sjaal van Arafat is in een abstracte vorm terug te vin­den op de wand en vlo­er. Bij­na als een altaar hangt er het schilder­ij van een Palesti­jnse kun­ste­naar, een madon­na-achtige moed­er met kind met aan weer­sz­i­j­den een patroon van gehaak­te wol in neon of een patroon van een hek, opges­loten.
Daar­boven dus in neon: wij willen lev­en.
Aan de muur hangt een bos sleu­tels, ingeli­jst, waar­door ze nog meer belang kri­j­gen. Tij­dens de Nakbah namen Palesti­j­nen de sleu­tels van hun huis mee als sym­bool voor hun terug­keer. Oud­ere vrouwen dra­gen nog steeds de sleu­tel als en kost­baar sier­aad om hun hals. In de ruimte staan en liggen bustes van jonge man­nen uit­gevo­erd in keramiek en brons. Jus­tice staat er inde bin­nenkant geglazu­urd. De instal­latie is één grote hartekreet die aan­dacht vraagt voor de Palesti­jnse dias­po­ra. Het is onmo­gelijk om er niet diep door ger­aakt te worden.