IMG 1649 2

In Gent zag ik de ten­toon­stelling Splen­did Iso­la­tion, over lev­en en werken in isole­ment.
Het muse­um heeft vele stem­men bij elka­ar gebracht, zoals de kleur­pot­lood tekenin­gen van Dhuvinai Ashoona. Zij is een Inu­it kun­ste­naar uit Kin­ngait in Cana­da. Zelden zag ik het begrip con­cen­tratie zo roerend in beeld gebracht. Ergens tussen de regels door lees je dat Ashoona geen formele oplei­d­ing heeft, maar wel beïn­vloed is door haar nicht, de geweldige teke­naar Annie Pootoo­gook. Ashoona com­bi­neert de ele­menten van de Inu­it-cul­tu­ur steeds meer met aller­lei andere bron­nen en ver­ruimt zo de eventuele opvat­tin­gen van wat Inu­it-kun­st zou moeten zijn. Gelukkig zijn er geen regels in de kun­st. Nali­ni Malani toont haar Exile-Dreams-loning, 89 tekenin­gen die ze tij­dens de lock down maak­te, en daar zit­ten best wat brute dromen tussen.
Tekenin­gen van David Byrd, als rekru­ut tij­dens de tweede werel­door­log probeerde hij vooral te teke­nen waar en wan­neer hij maar kon. Lat­er werk­te hij in het vet­er­a­nen­zieken­huis en dat zie je terug in zijn meester­lijke ver­beeld­ing van aller­lei vor­men van iso­la­tion’.
Euge­nio Dit­tborn stu­urde zijn werken alti­jd per post naar exposi­tie en creëerde daarmee zijn eigen cat­e­gorie mailart.
Frank Wal­ter is een kun­ste­naar uit het Caribis­che eiland Antigua, en op zijn reis door Groot Brit­tan­nië werd hij gecon­fron­teerd met dis­crim­i­natie en vooro­orde­len, en dat lei­d­de tot een moeiza­am over­leven mid­dels aller­lei baan­t­jes. In Self-por­trait Run­ning Fields spreekt hij zich uit.
De bor­du­ur­w­erken van Majd Abdel Hamid, een Palesti­jnse kun­ste­naar uit Dam­as­cus wor­den opgevat als sculp­turen in de tijd, door de lang­durige han­del­ing van het mak­en. Zijn bor­du­ursteek­jes zijn dan ook uit­zon­der­lijk klein. Adrien Vescovi hing grote gordi­j­nen dwars in de ruimte. Het meest onder de indruk was ik van Hessie (haar echte naam is Car­men Igar­tua Pel­lot), een Cubaanse kun­ste­naar met uiterst sim­pele bor­du­ur­w­erken, zoals bijvoor­beeld knopen op een lap stof. Maar o, zo sub­liem en roerend.
Deze exposi­tie brengt kun­ste­naars bij elka­ar met of zon­der oplei­d­ing, met of zon­der een chro­mosoom meer, van alle wind­streken, en wat een rijke oogst.
Een mooi voor­beeld voorde Ned­er­landse musea!
SMAK Gent

Dhuvinai Ashoona
Dhuvinai Ashoona
Dhuvinai Ashoona
Nalini Malani
Nalini Malani
David Byrd
David Byrd
Eugenio Dittborn
Frank Walter
Majd Abdel Hamid
Adrien Vescovi
Hessie
Hessie
Hessie
Louise Bourgeois
Dom Sylvester Houédard