Image001

Met de Open Call deed Bries (een samen­werk­ing tussen VHDG en het Fries Muse­um) een oproep aan kun­ste­naars die in Fries­land wonen of werken om te rea­geren op deze tijd en hun visie te delen voor de toekomst. De oproep was een groot suc­ces want er kwa­men 167 inzendin­gen bin­nen. Zes werken wor­den op bil­boards of als poster achter ramen door heel Fries­land ver­spreid. Nu de musea dicht zijn willen we toch iets moois bieden aan de bewon­ers van Fries­land en we zien het het als een manier om het werk van Friese kun­ste­naars onder de aan­dacht te brengen. 

De jury (Agnes Win­ter, Hanne Hage­naars en B.C.Epker) kozen zes inzendin­gen uit. Zo is er het dynamis­che werk van Machteld van Buren in com­bi­natie met de tot nadenken stem­mende tekst van dichter Peter van Lier. Twee kun­ste­naars maak­ten huiselijke scenes, zoals Chris­ti­aan Kuit­waard die zichzelf tek­ende in zijn ate­lier, en Gosse Koop­mans die een schilder­ij maakt van zijn eigen huiskamer. Verder werd een ode aan de vrouw van Pedro Bakker gekozen, een jon­gen die fel­gele bloe­men plukt van Aafke Yts­ma en een rek vol onnavol­gbare spullen van kun­ste­naarscol­lec­tief PROP.

Pedro Bakker
kunstenaarscollectief PROP
Gosse Koopmans
Christiaan Kuitwaard
Machteld van Buren en Peter van Lier