IMG 4981

De beste reden om naar Maas­tricht te gaan is de exposi­tie van Arturo Kameya (samen met Clau­dia Mar­tines Garay) bij Mar­res: die is adem­ben­e­mend.


De Peru­aanse kun­ste­naar heeft carte blanche gekre­gen en het hele gebouw is getrans­formeerd tot hotel waar de geesten hun intrek hebben genomen: Opaque Spir­its. Een hotel met een kwaadaardi­ge of lakse eige­naar die de boel laat ver­loed­eren en zich niet bekom­mert om zijn gas­ten. De kun­ste­naar ref­er­eert aan aan een uit­spraak van de toneelschri­jver José Igna­cio Cabru­jas die Lati­jns Amerikaanse stat­en vergeleek met slecht onder­houden hotels. We zijn even te gast in een ver­beeld­ing van het land Peru.
De kun­ste­naar heeft de poli­tieke achter­gron­den van zijn thuis­land weten om te zetten in een merk­waardig uni­ver­sum met een duis­ter rand­je.
Op de begane grond kom je in een ruimte die keuken en bad­kamer tegelijk is maar vooral aan een gevan­ge­nis doet denken. De prachtige vlo­ertegels zijn deels ver­bri­jzeld of in de loop van de tijd verd­we­nen. De mensen hangen er lus­teloos en krachteloos rond. In de hal laat een kraan te voorschi­jn komt uit twee han­den water naar bene­den lopen, water is reini­gend, sym­bol­isch wijwa­ter, maar hier ziet het er uit als ver­dunde pis. Er is ook een bij­na een lege kamer met een rij motorhel­men tegen de gele wand, alsof de koeriers die aller­lei zaak­jes doen om in lev­en te bli­jven uit­geput zijn gaan rusten.
In een grote kamer hangen en liggen allerei soorten vis­sen die alle­maal alle­maal naar adem hap­pen. De kun­ste­naar Juan Javier Salazar vergeleek het lot van de Peru­a­nen met dat van vis­sen, zegt Kameya in een inter­view in de Volk­skrant. De mensen zijn voorbestemd om door het régime ver­morzeld te wor­den, net als de vis­sen die langs de kust zwem­men voorbestemd zijn om als vis­meel te eindi­gen. Er is duidelijk gebrek aan zuurstof.
De titel ver­wi­jst naar een zin uit een boek van Edouard Glis­sand waarin hij pleit voor het recht om ondoorzichtig te zijn’, de mogelijkheid om aan de heersende macht te kun­nen ontsnap­pen. Die wan­hoop en machteloosheid wordt voel­baar in al deze kamers maar even­goed de veerkracht van de mens om door te lev­en, zoals het keramieken pot­je op een tafel laat zien door uit zichzelf te bewe­gen.
Op mis­ter Mot­ley is een uit­ge­breid inter­view met Kameya te vin­den en Mar­sha Bru­inen sprak met hem voor de Volkskrant.