Img 2641

In Den Haag zag ik de ten­toon­stelling Lovers on the Beach van Lee Kit. Pro­ject­space West heeft op dit moment de voor­ma­lige Amerikaanse ambas­sade als thuis­ba­sis, een mod­ernistisch gebouw uit 1956 van Mar­cel Breuer. Het gebouw riep des­ti­jds veel kri­tiek op, zo’n kolos temid­den van his­torische gebouwen, en lat­er zorgde ook de aan­wezigheid van Ameri­ka daar op die plek voor onge­mak. Door alle vei­lighei­ds­maa­trege­len van hekken en per­ma­nente bewak­ing werd het een beangsti­gende vest­ing mid­den in de stad.


Maar nu zit West tijdelijk in het gebouw. De rondgang door alle voor­ma­lige kan­toren en vooral ook de bib­lio­theek is een inspir­erend avon­tu­ur. Kun­ste­naar Lee Kit uit Hong Hong al die ruimten heel pre­cies ingericht met licht, gelu­id, kleur en alledaagse objecten. Zo staan de beam­ers op gestapelde plas­tic bakken van de Blokker.


Lee activeert een intieme dialoog met de meest stille’ voor­w­er­pen waar we het groot­ste deel van onze tijd mee door­bren­gen. Zijn ten­toon­stelling ves­tigt onze aan­dacht op kleine hoek­jes en ven­ster­banken en com­bi­neert ze met gelu­id van een zachte sound­track. Lee staat stil bij sub­tiele huiselijke momenten waar­voor in een effi­ciënte maatschap­pij geen tijd of ruimte meer lijkt te zijn. En dat is pre­cies ook onze ervar­ing: een intens samen­gaan van het gebouw en intimiteit­en van alledag. Tussen de pro­jec­ties hangen ook schilder­i­jen. We kijken meer op tele­foons dan iets anders, we moeten opnieuw leren om met aan­dacht naar iets te kijken.’ Alti­jd maar weer opnieuw leren kijken! Tek­sten geven een draai aan de sit­u­atie, als zachte poëzie. We kri­j­gen gratis koffie in de bib­lio­theek, dat is zo’n ruimte waar je gaat zit­ten en je gelukkig voelt. Ik wil er het lief­st gaan wonen. Een ruimte die in zijn mat­en, ver­houdin­gen en het licht een wel­dadi­ge invloed heeft. Boven­di­en heeft West er over­al boeken liggen en tv scher­men neergezet zodat er van alles te ont­dekken valt: we hangen er heel lang in de stoe­len en drinken onze koffie met kleine teug­jes.

We nemen mee: een nieuwe (gratis) pub­li­catie van Lee Kit met de titel 50 ways of installing an exhi­bi­tion (and ran­dom sto­ries)’.

We kijken thuis verder: https://​www​.west​den​haag​.nl/​n​l​/​t​h​u​i​s​t​ezien

Locatie: West Den Haag in de voor­ma­lige Amerikaanse ambas­sade, Lange Voorhout 102, Den Haag
Nog tot 05.12.2021