Img 6502

Op het stuk­je land dat we Het Ste­nen Hoofd noe­men in Ams­ter­dam is nu werk te zien van Aàdes­okan, een fotograaf die afkom­stig is uit Lagos en nu onder­zoek doet aan de Jan van Eyck studio’s. De ten­toon­stelling is vertelt het ver­haal van de fic­tieve per­son­age Fordili, die Aàdes­okan baseerde op zijn gesprekken met de straathande­laren in Lagos. De beelden zijn kwets­baar en één over­leef­den de heftige storm van de afgelopen dagen niet, de mensen van Foam waren druk bezig om het beeld te ver­van­gen. Dap­per van Foam om het risi­co te nemen van het tonen van kwets­bare beelden in de open­bare ruimte. Iedere foto was opge­s­plitst in zijn drie pri­maire kleur­com­po­nen­ten, dat maak­ten de beelden onwerke­lijk, fragiel alsof je achter het gezicht een diepere dimen­sie zag. In deze omgev­ing van de ein­de­loze hori­zon van het water en het indus­triële op de achter­grond werd de kwets­baarheid van deze mens zo tast­baar. De ervar­ing ter plekke is onvergelijk­baar met de beelden-on-line, een mooi doel voor een wandeling.

Het Fries Muse­um heeft onlangs een acht­tal foto’s van Aàdes­okan aangekocht.