7 B96 D372 33 DD 4514 BA54 44 E4 AB153 C74 1 201 a

De werken van Fem­my Otten hebben een ijle ongri­jp­bare sfeer, het lijkt alsof ze visioe­nen kri­jgt aan­gereikt uit andere tij­den.
In de exposi­tie toont Fem­my Otten enkele foto’s waarin zij in haar ate­lier fig­ureert tussen haar beeld­houww­erken en verder de houten sculp­tu­ur Wist­ful Eye’, en Ver­lan­gend ‘ of Weemoedig Oog’. Titel en beeld leggen een relatie tussen het oog en de hand, tussen zien en han­de­len. De open hand staat voor ont­vanke­lijkheid. Vergelijk­baar met het ver­schil tussen horen en luis­teren geeft Fem­my Otten het ver­schil aan tussen kijken en zien. Door het hele oeu­vre heen loopt de wens om de din­gen te zien’., dat is geworteld in aan­dacht en con­cen­tratie. In dat per­spec­tief is de vision­air de weg­wi­jz­er. Zoals Otten in de foto’s van haarzelf in de stu­dio ook fungeert als verbinder en gids.