IMG 1032 2

Sam­boleap TolAfgelopen vri­jdag werd de Dolf Henkes 2023 pri­js uit­gereikt aan Sam­boleap Tol.Het juryrapport:De urgen­tie van het werk was als een klap met de hamer. Hoe kun­nen we leren van onze vooroud­ers als ze ons ont­nomen zijn’, schri­jft de kun­ste­naar en dat maakt ze in het werk voelbaar.Naast een quote van haar vad­er Laat het verleden gaan’ hangt ze een tekst op die juist onu­itwis­baar in ijz­er is gebeit­eld, in het Kmer schrift. Ze wil het verleden juist naar voren halen​.De oor­log in Cam­bod­ja was ongek­end bloedig en van een bar­baars kolo­nial­isme en de kun­ste­naar maakt duidelijk hoe deze sit­u­atie invloed had op hun gezin. Wie ben ik, het lijkt een cliché, maar is even­goed drin­gend en dat onder­zoekt ze in haar werk. Ze stelde de prachtige vraag What would you like to ask or tell your ances­ters’. Het werk is verbindend, ieder van ons zou die vraag voor zichzelf kun­nen beantwoorden.Hoe onver­draaglijk de sit­u­atie in het land van haar oud­ers was maakt ze visueel en hoor­baar, door een verbin­te­nis te leggen met Cam­bod­ja waarin ze zichzelf als uit­gangspunt neemt.Visueel, aan­gri­jpend, geni­aal, voort­bouwend op oude tra­di­ties maakt ze nieuwe rit­ue­len, een bloem in het water, laat de vra­gen en ver­halen horen die aan de vooroud­ers wor­den gesteld.We zagen een film waarop ze danst met pre­cieze beweg­in­gen, op oude muziek. Schoonheid. Op zoek naar de waar­den die onder druk van buiten zijn verd­we­nen, uit de bevolk­ing geperst. Ze informeert, her­stelt en heelt.Hoe kan ik verder, hoe kun­nen we verder, is de vraag die ze lijkt te stellen.Door terug te gaan naar de oude waar­den en tra­di­ties van het land van haar oud­ers, het bloed dat ook door haar aderen vloeit en haar hart voedt.

genom­i­neerde kunstenaars:

Kun­ste­naars: Ada Pat­ter­son, Babette Klei­jn, Sam­boleap Tol, Yoeri Guépin, Bik van der Pol (duo Lies­beth Bik en Jos van der Pol), Bert Frings, Dirk van Lieshout, Maike Hemmers.

Bert Frings
Maike Hemmers
Yoeri Guépin
Dirk van Lieshout