Img 2697

Niek Hen­drix en Rob­bin Heyk­er maak­ten een prachtige ten­toon­stelling in Parts Projects in Den Haag: After Daan van Gold­en. De zui­v­ere werken van Van Gold­en geven je alti­jd een stil moment van pure vreugde, er hangen hier magisch mooie werken uit par­ti­c­uliere verza­melin­gen, zo fijn om te kun­nen zien.
In het werk van Daan van Gold­en kri­jgt het begrip orig­i­naliteit een heel nieuwe invulling. Na een reis over land naar Japan kwam hij in aan­rak­ing met heel andere ideeën over wat het lev­en zou kun­nen zijn. Een pak­pa­pi­er in Japan bleek een repro­duc­tie van een eeuwe­noud bloe­men­pa­troon zijn en een tem­pel soms werd iedere zeven jaar afge­bro­ken en weer opge­bouwd. Het lev­en is een cycles en in een naschilder­ing komt de afbeeld­ing gewoon in een andere vorm weer terug. Aan­dacht en rust wer­den de lei­draad in in zijn lev­en en werk. De cura­toren nemen het begrip bedachtza­amheid’ en traagheid’ als uit­gangspunt van de exposi­tie en vroe­gen andere ver­wante kun­ste­naars om mee te doen. Een juweel van een ten­toon­stelling.
Parts Projects Den Haag, nog t/​m 7 november.

Mirthe Kluck
Maja Klaassens, Erasers, 2021
Daan van Golden, Niek Hendrix, Robbin Heyker
Riëtte Wanders, Untitled, 2020
Just Quist, Forming an Intention en Formation of Colors. 2019
Marijn van Kreij, Untitled (Picasso, The Studio 1955), 2016