IMG 8412

Een beet­je saaie titel, Aan de hori­zon, maar wat een prachtige exposi­tie in het Cen­traal Muse­um. Een film van Adri­an Paci voert je door het land­schap van Alban­ie en dan begri­jp je daar­na de kleuren van zijn schilder­ij, dat zijn de paarse tin­ten van de bergen. Een over­weldigend mooi tapi­jt van Oto­bong Nkan­ga en een instal­latie van Lungiswa Gqun­ta. Er hangen para­sollen in de lucht, die ons zouden kun­nen bescher­men tegen de verzen­gende zon, en zelfge­maak­te kled­ing van Baby Reni, kled­ing geïn­pireerd op haar moed­er­land Viet­nam die ook in de lucht hangt. Het the­ma van een reis mak­en is best afgeza­agd maar in deze expo kwam alles par­e­lend en ver­fris­send over, ook de com­bi­natie met de oude werken werk­te goed. In een zeegezicht van Courbet klot­sen de gol­ven voor eeuwig en hangt hier in een mooie rijm met een heden­daags vibr­erend zeestuk van Jop Vis­sers Vorsten­bosch. En dan vergeet ik bij­na het stral­ende tegeltableau van Etel Adnan. Of de film van Rory Pil­grim. De helft van het muse­um is dicht, maar deze expo is het bezoek hele­maal waard. De inricht­ing met tapi­jten helpt posi­tief mee. Top keuze van cura­tor Lau­rie Cluitmans

Irene Ha / Baby Reni
Lungiswa Gqunta
Adrian Paci
Adrian paci
Otobong Nkanga
Evi Vingerling
Jop Vissers Vorstenbosch
Rory Pilgrim