Het Parool
8 maart 2018

Eige­naar: Lau­ra de Wilde (57), beeldend kun­ste­naar en dec­o­ra­teur
Wat: een foto van kun­ste­naar Daniel van Straalen
Titel: Cow­boy 2, 2015
Afkomst: Gekocht tij­dens Unseen, bij galerie Stigter van Does­burgh in 2015
Pri­js: €2000, num­mer 2 uit een oplage van 5

Zo’n cow­boy is toch wel het ultieme sym­bool voor een sto­ere autonome man, een vri­je geest te paard, een tijds­beeld. Dit werk zag ik op de foto­beurs Unseen en de cow­boy liet me niet meer los. Daniel van Straalen liet zich inspir­eren door twee grote Amerikaanse kun­ste­naars, die in de jaren zeventig beroemd wer­den met hun tegen­draadse werken. Dit werk is een soort top­punt van ironie, want twee kopiërende kun­ste­naars wor­den hier opnieuw gekopieerd.
Allereerst is daar John Baldessari, Al eerder had Van Straalen een werk gemaakt met de titel A brief his­to­rie of John Baldessari. In een gelijk­namige film wordt aan Baldessari gevraagd hoe hij in de kun­st­geschiede­nis te boek wil staan. Als de man die stip­pen op hoof­den plakt,’ was zijn antwo­ord. Lekker sim­pel. Van Straalen plak­te ver­vol­gens stip­pen op het hoofd van Baldessari zelf, op gevon­den portret­fo­to’s.
En dan is daar Richard Prince. In mijn jeugd was de réclame van Marl­boro over­al te zien, op grote bill­boards, in tijd­schriften, op tele­visie. Roken had nog geen aura van dood en schuld en Marl­boro adver­teerde met deze sto­ere cow­boy om zijn fil­ter­si­garet­ten een beter ima­go te ver­schaf­fen. Niets aan de hand. Ik stak nog een sigaret op. Come to Marl­boro coun­try.
Richard Prince kopieerde het beeld van de Marl­boro­man, nam een iets andere uit­snede en pre­sen­teerde het als zijn eigen werk. Van Straalen vol­gt Prince in het toe-eige­nen van het beeld van een cow­boy, een soort dubbel gejat. Het gezicht dekt hij af met een gri­jze cirkel, zoals John Baldessari het deed. Dat brengt de aan­dacht naar de kleuren en vor­men. De tekst cen­sureerde hij door een golf stip­pen die alle kleuren van de foto bevat. Net erboven zie je nog een stuk­je zonnes­traal weerkaatst.
Ik proef afs­tand in de foto, niets per­soon­lijks. Dat bevalt me. Afs­tand omwille van de kun­st. R.P. Marl­boro man meets dot J.B.’

Foto’s: Car­ly Wollaert